панченко

Панченко Тетяна Леонідівна

Завідувачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

 Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка,
 біолог-фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії

Науковий ступінь           Кандидатка психологічних наук
Тема дисертації  Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності
 (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2011 р.)
Коло наукових інтересів  Психологічний супровід освітнього процесу; формування готовності педагогів до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
Дисципліни, які викладає  Психологія (загальна, вікова, педагогічна); Психологія спілкування; Патопсихологія; Корекційно-реабілітаційна робота; Основи науково-педагогічних досліджень
Публікації

 Авторка понад 70 наукових праць. Основними з яких за останні 5 років є:

 • Панченко Т.Л. Інклюзивна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах розбудови Нової української школи: методологія, теорія і практика: монографія / Т.Л. Панченко [та ін.] ; за заг. ред. Т.Л. Панченко, В.А. Ружицького. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2019. Подано до друку.
 • Панченко Т.Л. Психологічні аспекти безпеки інклюзивного освітнього середовища у вищій школі. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / М. В. Півторак [та ін.] ; за заг. ред. Я. В. Новака. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С. 68-78.
 • Психологія : навчальний посібник. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль / за ред. Т.Л.Панченко. Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. 120 с.
 • Панченко Т. Л. Психологічна безпека особистості : теоретичний аналіз. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави : інформаційний, економічний, соціальний та культурологічний аспекти : монографія / Т.Л.Панченко [та ін.]; за заг. ред.д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка. К. : Університет «Україна», 2015. С. 415-438.
 • Панченко Т.Л., Заплатинська А.Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку. Народна освіта. №3/36. 2018. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5463
 • Панченко Т. Л. Психологічні аспекти процесу формування громадянської компетентності особистості. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2018 р., Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна» ); за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 111-114.
 • Панченко Т.Л. Готовність до інклюзії як складова професійної компетентності педагога: теоретичний аналіз. International research and practice conference «Modern methods innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017). Люблін, 2017. С. 110-114.
 • Панченко Т. Л. Проблемні питання захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів. Науковий вісник НУБіП України. Серія : Гуманітарні студії. № 274. 2017. С. 150-159. URL : journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni/article/download/9652/8630
 • Панченко Т. Л. Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. № 34. подано до друку. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_34_13
 • Панченко Т. Л. Організація домашньої самостійної навчальної роботи дітей з інвалідністю в умовах інклюзії. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 6, у 2 т. / за ред.. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. Т.2. С. 178-189. URL : http://aqce.com.ua/vypusk-6/panchenko-tl-organizacija-domashnoi-samostijnoi-navchalnoi-roboti-uchniv-z-invalidnistju-v-umovah-inkljuzii.html
 • Панченко Т. Л. До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. Вип. 29. С. 220-226.
Інше  Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0046275

ID: 0046275

Orcid iD  https://orcid.org/0000-0002-5010-652X
Сторінка в Googlе Scholar  Посилання на сторінку Google Scholar
ратушинська

Ратушинська Анастасія Сергіївна


Старша викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.. Г. Сковороди
Початкова освіта

Науковий ступінь           Кандидатка педагогічних наук
Тема дисертації Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2013 р.)
Коло наукових інтересів  Формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів
Дисципліни, які викладає  Вступ до спеціальності, Педагогіка, Дидактика початкової школи, Методика навчання суспільствознавства, Основи педагогічної творчості, Актуальні проблеми початкової школи
Публікації
 • Ратушинська А. С. Сучасні підходи в дослідженні професійного педагогічного мислення. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 94-104.
 • Ратушинська А.С. Педагогіка дитинства: навчальний посібник. Біла Церква : КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. 252 с.
 • Ратушинська А.С. Неперервна самоосвіта як необхідна умова особистісного та професійного розвитку вчителів початкових класів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. Вип.1-2 (54-55). С. 30-38.
 • Ратушинська А.С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. нр. / НАПН України «Ун-т менедж. Освіти» ; головн.ред. В.В.Олійник; редкол. О.Л.Ануфрієва [та ін.]. Київ: Атопол Груп, 2017. Вип.5(34). 180с. (Серія «Педагогічні науки»). С. 89-99.
 • Ратушинська А.С. Педагогічні основи стимулювання мотивації творчого саморозвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. / [редкол. : Доброскок І.І. (голов. ред) та ін..]. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2017. Вип.6. С. 335-352.
 • Ратушинська А.С. Педагогічний самоменеджент Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). К.: Гнозис, 2017. С. 377-386.
 • Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя. Вища школа. 2016. №10. С. 88–96.
 • Ратушинська А.С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. Кол.: Безлюдний О.І та ін.]. Умань, ФОП Жовтий О.О., 2016. Випуск 13. C. 116-124.
 • Ратушинська А.С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності. Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. ед.. Ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. Київ, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Випуск СХХХІ (131). 250с. (Серія педагогічні науки). С. 137-146.
 • Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність вчителя початкових класів в системі неперервної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [гол. ед..: М.Т. Мартинюк]. Умань, ПП Жовтий, 2012. Ч.1. С. 242-250.
 • Ратушинська А.С. Розвиток професійно важливих якостей вчителя початкових класів у процесі самоосвіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2012. Випуск 24. С. 298-302.
 • Ратушинська А.С Навчально-пізнавальна діяльність у самоосвіті вчителя початкової школи. Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка: зб. Наук. Праць. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. Випуск 20. С. 306-309.
 • Ратушинська А.С. Условия эффективного формирования самообразовательной компетентности будущего учителя начальных классов. Народна освіта. Випуск 3 (18). URL : narodnaosvita.kiev.ua/
 • Ратушинська А.С. Педагогічні умови розвитку професійних якостей вчителя початкових класів в процесі самоосвіти. Початкова школа. Випуск 10 (520). К., 2012. С. 12-16.
 • Ратушинська А.С., Ігнатенко Н.В. Модель системно-організованого процесу самоосвіти вчителя початкової школи. Вища школа. К., Знання, 2012. С.51-59.
Інше  Гарантка освітньої програми «Початкова освіта»

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0058546

ID: 0058546

Orcid iD  https://orcid.org/0000-0002-4287-7500
Сторінка в Googlе Scholar  Посилання на сторінку Google Scholar
Волинець

Волинець Ірина Миколаївна

Старша викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Ніжинський державний педагогічний інститут ім. Миколи Гоголя,
Російська мова та література

Науковий ступінь           Кандидатка педагогічних наук
Вчене звання Доцентка
Тема дисертації Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи
(13.00.02 – теорія і методика навчання (з галузей знань), 2008 р.)
Коло наукових інтересів  Сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема української та зарубіжної літератури, дитячої літератури, сучасної української мови
Дисципліни, які викладає Дитяча література з основами культури та техніки мовлення, Сучасна українська мова з практикумом, Методика навчання літературного читання, Дошкільна лінгводидактика
Публікації
 • Волинець І. М. Теорія й історія літературного краєзнавства. Народна освіта. 2009. №2 (8) URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/8/statti/2volinec.htm
 • Волинець І. М. Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у профільній школі. Народна освіта. 2010. №2 (11). URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/11/statti/volinec.htm
 • Волинець І. М. Біла Церква та Білоцерківщина у житті та творчості зарубіжних письменників. Народна освіта. 2010. №3 (12). URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/statti/volinec.htm
 • Волинець І. М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу. Народна освіта. 2016. №1 (28). URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3922
 • Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят. Народна освіта. 2018. №3 (38). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5487
 • Волинець І. М. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників Всесвітня література в школах України. 2019. № 1-2. С. 2-9.
 • Волинець І. М. Основи красномовства : навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017. 35 с.
 • Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення : навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017. 60 с.
 • Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення : навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Біла Церква, 2017. –65 с.

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0021629

ID: 0021629

Orcid iD  

https://orcid.org/0000-0001-7862-0486

счастлива

Счастлива Олена Дмитрівна

Викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Київський державний лінгвістичний університет,
вчитель французької та англійської мов і зарубіжної літератури

Коло наукових інтересів Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх вчителів англійської мови в початковій школі; інноваційні підходи до викладання англійської мови в умовах коледжу; демократизація освіти
Дисципліни, які викладає Англійська мова (за професійним спрямуванням),Практикум усного і писемного мовлення, Практичний курс англійської мови,Практична граматика, Практична фонетика
Публікації
 • Счастлива О. Д. Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання / В.П.Лук’яненко, І.М.Кошинська, О.А.Жало, О.Д.Счастлива, М.А.Молокова. Біла Церква, 2016. 73 с.
 • Счастлива О. Д. Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква, 2016. 19 с.
 • Счастлива О. Д. Розробка заняття з практичного курсу англійської мови «Gettіng around the town». Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2017. № 2. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58247/
 • Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: практикум /Автор-упорядник О.Д. Счастлива. Біла Церква, 2017. 61 с.
счастлива

Семигайло Ірина Вікторівна

Викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2017), вчитель математики, вчитель інформатики
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2018), викладач математики

Коло наукових інтересів  Використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладача
Дисципліни, які викладає Основи інформатики з елементами програмування, Сучасні інформаційні технології,Методика навчання інформатики в початкових класах, Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі
Публікації
 • Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369.
 • Семигайло І. В. SMART-технології на заняттях інформатики як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх учителів. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 88-92.
 • Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518.
 • Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98.
 • Семигайло І, Титаренко Л. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82.
счастлива

Панченко Марина Григорівна

Викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
режисер театралізованих заходів та масових свят, викладач фахових дисциплін

Коло наукових інтересів Розвиток творчої та громадянської активності дітей і молоді; формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів
Дисципліни, які викладає Сценічне та екранне мистецтво; Дозвіллєзнавство; Народні звичаї, свята та обряди; Риторика
Публікації
 • Заплатинська А.Б., Панченко М.Г. Навчальні, соціально-виховні та реабілітаційні методики в освітньому процесі нової української школи. Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах розбудови Нової української школи: методологія, теорія і практика: монографія / Т.Л. Панченко [та ін.] ; за заг. ред. Т.Л. Панченко, В.А.Ружицького. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2019. Подано до друку.
 • Панченко М.Г. Роль мистецьких заходів в організації профорієнтаційної роботи вищих навчальних закладів. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей ХVІ міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 22-24 травня 2014 р.) / за заг. ред.. П.І.Юхименка ; наук. ред.. І.Г.Романченко. Біла Церква, 2014. С.77-79.
 • Панченко М.Г. Роль морально-естетичного виховання у становленні сучасного фахівця. Інтеграція України в європейський соціально-правовий, інформаційний та фінансовий простір: проблеми науки та практики: тези доповідей ХІV міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 19-21 квітня 2012 р.) / / за заг. ред.. П.І.Юхименка ; наук. ред.. І.Г.Романченко. Біла Церква, 2012. С. 112-114.
 • Панченко М.Г. Шляхи формування творчої активності студентської молоді. Фінанси, право та соціальні комунікації в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 19-21 травня 2011 р.) / За ред.. Т.Л.Панченко. Біла Церква, 2011. С. 68-70.
 • Панченко М.Г. Організація самостійної роботи студентів у процесі викладання курсу риторики. Самостійна робота студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання: теорія та практика: тези доповідей науково-практичної конференції (Біла Церква, 28-29 жовтня 2010 р.) / за заг. ред.. П.І.Юхименка. Біла Церква, 2010. С. 26-27.
 • Панченко М.Г. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Система культурно-дозвіллєвої діяльності» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів денної форми навчання). Біла Церква, 2014. 52 с.
 • Панченко М.Г. Риторика: курс лекцій (для студентів денної форми навчання). Біла Церква, 2014. 56 с.