Хто думає про науку, той любить її,
А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…
Г.Сковорода

 СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ – це комплекс навчальних дисциплін: всесвітня історія,  історія України, основи економічної теорії, культурологія, людина і світ, основи правознавства,  соціологія, основи філософських знань (релігієзавство), які дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Вони вчать кожну людину  творчо опрацьовувати і критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Циклова  комісія викладачів суспільних дисциплін  забезпечує процес оволодівання студентами наукових теоретичних знань, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної  та самостійної діяльності. Водночас комісія працює над вдосконалення методики проведення лекційних, практичних семінарських занять, використовуються та впроваджуються інформаційно-комунікативні технології та особистісно-орієнтований підхід у викладанні.

Склад комісії:

molokova1

Молокова Ніна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Київський Національний університет ім.Т.Г.Шевченка (1977)

Курси підвищення кваліфікації:

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ № 143468;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017 СП 35830447/1426-17;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях суспільствознавчих предметів», свідоцтво від 23.03.2018 ПК  № 02139618/1483-18.

Науково-методична робота:

2015 рік

Молокова Н. О. Філософія : навчально-методичні матеріали. Біла Церква. 2015. 115 с.

- 2015 рік – Молокова Н. О. Робочий зошит. Основи правознавства / Н. О. Молокова. – Біла Церква, 2015. – 122 с. 

Молокова Н. О. Впровадження нових форм застосування інформаційних технологій у процесі діагностики рівня професійної соціалізації
студентів // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу
«Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VIМіжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) /
автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 43-44.

Молокова Н. О. Формування громадянської компетентності студентів на заняттях з основ правознавства // Учительський журнал онлайн.  2015. Режим доступу: http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/shkilni-predmeti/pravovedenie/3080-formuvannia-hromadianskoi-kompetentsii-studentiv-na-zaniattiakh-z-osnov-pravoznavstva

Молокова Н. О. Професійна соціалізація – компетентнісний вимір. Моральний компонент // Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 17. С. 331-334. Режим доступу : http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000136-8e19d8f142/%2017-9.pdf

2016 рік

Молокова Н. О. Загальні положення про зобов’язання, цивільно-правова відповідальність // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання /уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква. 2016. С. 32-59.

2017 рік 

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017 р.).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кошмак Д. О. Симон Петлюра – символ української державності». Науково-практична студентсько-учнівська конференція «Українська наука в інформаційних вимірах: актуальні проблеми сьогодення» : секціїя  «Історія. Філософія та суспільствознавство (13 квітня 2018 року). 

Нагороди

Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Елктронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дем'янчук Юрій Вікторович,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат юридичних наук

Освіта:  Національний університет Державної податкової служби України, 2007 (правоохоронна діяльність, юрист); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 (правознавство, магістр права, юрист)

Курси підвищення кваліфікації: 

курси в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова за програмою  « Інноватика у викладанні (за професійним спрямуванням) правознавчих дисциплін», свідоцтво від 05.06.2018 року 12СС 02125295/041533-18;

курси в ЦІППО ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією  «Безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі»,свідоцтво від 20.10.2018 року СП 35830447/2536-18.

Науково-методична робота

2014 рік

Правові засоби та механізми протидії корупції // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». 2014. № 4. С. 107-110.

2015 рік

Законність та правопорядок як об’єкт і предмет адміністративно-правового дослідження // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». Херсон : ХДУ. 2015. № 3. С. 76-80.

Оптимізація юридичних засобів адміністративно-правового забезпечення законності та правопорядку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород : ДВНЗ «УжНУ». 2015. № 35-2. С. 101–105.

2016 рік

Дем’янчук Ю. В. Запобігання та протидія корупції у системі освіти як гілки влади [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 ( http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1ISm9XcHVkRloySWM/view, вільний. Назва з екрану.

Дем’янчук Ю. В. Основи конституційного права України // Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. Біла Церква. 2016. С. 14-19.

2017 рік

Демьянчук Ю. В. Современные антикоррупционные меры в Украине и их действенность / Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». Министерство юстиции и Республики Молдова : Высший совет по науке и технологическому развитию Академии наук Республики Молдова, 2017. № 2 / 2 (302). С. 22-25.

Дем’янчук Ю. В. Деякі аспекти вдосконалення аналітико-методологічних характеристик міжнародних практик запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Онуфрієва [та ін.]. К. 2017. Вип. 4 (32) / голов. ред. В. В. Олійник. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. С. 29-39. (Серія «Педагогічні науки»).

Дем'янчук Ю. В. Методологічні засади запобігання та протидії корупції у системі державної служби України // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. Р. 137-140.

Дем’янчук Ю. В. Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 4 (33). С. 44-51. (Серія «Педагогічні науки»).

Дем’янчук Ю. В. Аналітико-методологічні засади запобігання та протидії корупції: Монографія (рішення вченої ради
Університету ДФС України від 28.09.17)

Дем’янчук Ю. В. Охорона праці: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / уклад. Ю.В.Дем’янчук. Біла Церква. 2017. 18 с.

Дем’янчук Ю. В. Основи правознавства: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / уклад. Ю.В.Дем’янчук. Біла Церква. 2017. 18 с.

2018 рік

учаснико круглого столу «Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання», який проводиться у межах проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання», (06 червня 2018 року).

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання та протидії корупції в умовах реформування у сфері вищої освіти / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2018. С. 96-99.

Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми реформування антикорупційного законодавства в умовах сучасного суспільства. Адміністративно-правове забезпечення безпеки людини та громадянина на сучасному етапі розвитку суспільства: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 трав. 2018 р.). Київ: КиМУ, 2018. С. 15-23.

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання  та протидії корупції в Україні // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 1. Суми, 2018. С. 74-77. 

Дем'янчук Ю. В. Актуальні проблеми антикорупційних заходів українського законодавства // Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року  / За заг. ред. Т .О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ. 2018. С. 53-55.

Дем'янчук Ю. В. Удосконалення принципів антикорупційного законодавства України на основі зарубіжного досвіду // Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права»: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 28–29 березня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ. 2018. С. 43-45.

Дем’янчук Ю. В., Бака О. І. Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса, 2018. № 31. С. 67–69.

Дем’янчук Ю. В., Токарева В. І. Удосконалення антикорупційних заходів в Україні. Науково-юридичний фаховий журнал «Правові новели». Херсон, 2018. № 4. С. 149–153.

Дем'янчук Ю. В., Грабовська Н. В. Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції  / Міжнародний науковий журнал „Інтернаука”. Серія: Юридичні науки”. Київ, 2018. № 2 (7). С. 21-24.

Demianchuk Yu. The Industry Acts. Common Market Law Review. Leyden, The Netherlands, 2017. Vol. 54, No. 7. P. 9–17.

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

dribnycya

Дрібниця Віталій Олександрович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний університет ім. М. Драгоманова (1991). 

Курси підвищення кваліфікації:

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (учителі історії та правознавства, свідоцтво від 14.03.2017 року ПК 02139618/1756-17.

Науково-методична робота:

2013 рік

Дрібниця В. О., Крижанівська В. В.  Нариси з всесвітньої історії: XVI-перша половина XVII століття. К.: Знання України. 2013. 287 с.

Дрібниця В. О. Як звичайний вчитель з вітряками воював або як звичайний вчитель читав авторське звернення (аналіз одного абзацу найновішого шкільного підручника з всесвітньої історії) // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». URL (07.12.2013)

2014 рік

Дрібниця В. О. Новітня історія (ХХ-початок ХХІ ст.). Словник-довідник. Біла Церква, 2014. 84 с.

Дрібниця В. О. «А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят!» // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». URL:
http://education-ua.org/ua/articles/168-a-koni-vse-skachut-i-skachut-a-izby-goryat-i-goryat-parafraz-na-klasiku. (04.01.2014)

Дрібниця В. О. Дрібниця дрібниці  –  велика різниця! // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів».  URL:  http://education-ua.org/ua/articles/198-dribnitsya-dribnitsi-velika-riznitsya. (08.02.2014)

 

2015 рік

Дрібниця В. О. До проблеми змісту сучасних шкільних підручників з історії (на прикладі підручника з новітньої історії України для 10 класу). // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 17. С. 53-55. URL:  http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000136-8e19d8f142/%2017-9.pdf

2017 рік

Дрібниця В. О. Всесвітня історія (ХХ–початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 108 с.

Дрібниця В. О., Дрібниця І. В. Історія України (ХХ-початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 108 c.

Дрібниця В. О. Ура, нас розвантажили!? Короткий аналіз проекту програми для 10-го класу з історії України (проект винесено на обговорення 19.06.2017) // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». URL: http://education-ua.org/ua/articles/994-ura-nas-rozvantazhili.

Дрібниця В. О., Дрібниця І. В. Використання зошитів із друкованою основою при вивченні новітньої історії України (на прикладі теми «Українська революція 1917-1921 р.р.). Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання: науково-методичний
журнал. 2017. № 9-10 (69), вересень-жовтень. С. 17-31.

2018 рік

Дрібниця В. О. Граблі, як національна ідея. // Сайт «Освітня політика. Портал громадських експертів». 27 січня 2018. URL

Дрібниця В. О. Передумови світової війни. Війна та революції. Всеукраїнська газета для учителів історії та правознавства «Історія
України». Вкладка «Методика. Досвід», серпень 2018. № 15 (919). С. 1-11.

Робота у складі журі:

IV етап ХХІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, наказ МОН України від 28.02.2018 № 231

Нагороди:

2003 рік. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».


Святохо Галина Іванівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, (1982).

Курси підвищення кваліфікації:  

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Формування громадянської компетентності учнів засобами сучасного змісту суспільствознавчої освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4376-16;

курси в Навчально-науковому інституті неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова за програмою «Інноватика у викладанні (за професійним спрямуванням) соціології», свідоцтво від 05.06.2018 року 12СС 02125295/041531-18.

Науково-методична робота:

2017 рік

Святохо Г. І. Соціологія: методичні рекомендації для студентів заочного відділення. Біла Церква. 2017. 68 с.

Святохо Г. І. Людина і світ: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 16 с.

Святохо Г. І. Людина і світ: методичні рекомендації до семінарських занять. Біла Церква. 2017. 12 с.

Святохо Г. І. Становлення життєвої компетентності майбутніх фахівців у процесі вивчення курсу «Соціологія» // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 29. С. 281-287.

Святохо Г. І. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук.
праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 29. С. 321-326.

Святохо Г. І. Професійно-педагогічна культура майбутнього учителя початкових класів − вимога нової української школи // Матеріали ХХХVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 38. С. 332-336.

Святохо Г. І., Антипович Т. В.  Питання теоретичних і методичних основ професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в новій школі // Матеріали ХХХVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2017. Вип. 38. С. 329-332.

Персональний сайт викладача: http://sophiya.at.ua/

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


donchenkoДонченко Юлія Вікторівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Дата народження: 20.02.

Педагогічне кредо: "Дорогу здолає той, хто йде".

Освіта: вища, Київський Державний університет ім. М. Драгоманова (2001).

Курси підвищення кваліфікації: "Упровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів" (вересень, 2014 р.), курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 12 років.

Науково-методична проблема: "Упровадження  дискусійних методів навчання для розвитку критичного мислення студентів на заняттях історії".

Науково-методична робота:

- Донченко Ю. В. Історія України (від найдавніших часів по сьогодення) : словник-довідник / Ю. В. Донченко.  – Біла Церква, 2015. – 129 с.

- Донченко Ю. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів заочної форми навчання. – Біла Церква, 2012. – 20 с.

 - Донченко Ю. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Рілігієзнавство" для студентів заочної форми навчання. – Біла Церква, 2012. – 18 с.

- Донченко Ю. В. Т. Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: факт чи гіпотеза : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / О. А. Леонова, Ю. В. Донченко. – К. : ННДІУВІ, 2014. –  С. 112-116.

 - Донченко Ю. В. Застосування дискусійних методів навчання для розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкових класів: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBb0Y1Sm9DZ1hsQk0/view Донченко Ю. В. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави / Ю. В. Донченко // Інноватика у освітньому процесі: суспільні дисципліни: науково-методичне видання; [уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 59-76.

- Донченко Ю. В. З історії державних символів України  / Ю. В. Донченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2017. – № 1. Режим доступу: https://osvita.ua/school/lessons_summary/grom_osvita/54725/

- Донченко Ю. В. Дискусія як засіб формування критичного   мислення    студентів/ Ю.В. Донченко. // Матеріали XXХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С. 75-78. Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.

Брала участь у конференціях:

- Листопад 2012 р. Інтерактивна міжнародна конференція "Сприяння безпеці через співпрацю".

- Грудень 2012 р. Регіональна науково-практична конференція "Духовно-моральне виховання в системі освіти Київщини".

- Вересень 2014 р. Міжнародна науково-практична конференція "Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони".

- Жовтень 2014 р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Іноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів". 

- Травень 2017 р. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365».

Підготувала студентів-учасників таких студентських практичних конференцій:

- листопад 2012 р. – підготовка до участі студентки Оленчук Світлани у обласній історико-краєзнавчій конференції "Мій край в культурних та історичних розвідках";

- жовтень 2013 р. – підготовка до участі студентки Лінько Юлії у регіональній історико-краєзнавчій конференції "Постать Т.Г, Шевченка в історії рідного краю" серед студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону України;

- травень 2014 р. – підготовка до участі студентки Черненко Валентини у ІІІ обласній науково-пошуковій краєзнавчій конференції "Живі сторінки історії";

- березень 2014 р. – підготовка до участі студентки Лінько Юлії у студентській практичній конференції з нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка "Т.Г. Шевченко в долі українського народу: діалог через століття";

- організація та підготовка студентів до участі у краєзнавчій конференції "Крізь роки та епохи", щороку в рамках декади комісії суспільних дисциплін;

- серпень 2016 р. - підготовка до участі студентів Філіпової Ірини, Котлинської Вероніки, Чепік Людмили, Хоменко Алєсі, Пустовіт Валерії та Івахненко Олени у студенській науково-практичній конференції "Незалежність: виборена роками чи одним днем?" (з нагоди 25-річчя проголошення незалежності України);

- листопад 2016 р. - підготовка до участі студентів Філіпової Ірини, Котлинської Вероніки у обласній науково-практичній конференції "Молодь у боротьбі за відновлення української державності".


 


 

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: 

Використання та впровадження новітніх технологій на заняттях суспільних дисциплін.

 

Основні напрямки та завдання роботи циклової комісії: 

- забезпечити компетентнісний підхід  до викладання суспільних дисциплін;

- впроваджувати в навчальний процес  нові технології, сучасні електронні засоби підтримки і супроводу освітнього процесу;

- розвивати в студентів ґрунтовні, фундаментальні навички з суспільних дисциплін;

- формувати правові знання й співвідповідальність за долю нашої країни та світу;

- виховувати в майбутніх фахівців особисті риси громадянина, патріота України та сприйняття ідей гуманізму й демократії;

- готувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;

- залучати студентську молодь до навчально-дослідної роботи в рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії.

Методична робота викладачів циклової комісії

Викладачі комісії беруть участь у розробленні навчальних програм, методичних посібників, складають робочі навчальні програми, удосконалюють комплексне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Члени комісії є активними учасниками засідань  педагогічних рад коледжу, загально-педагогічних заходів, методоб’єднань голів циклових комісій ПВНЗ i-ii рівня акредитації  Центрального регіону України,  беруть участь у роботі  обласних та всеукраїнських олімпіад з історії України, правознавства. Викладачами суспільних дисциплін розроблено в електронному вигляді лекції, матеріали до практичних і  семінарських занять, які доступні студентам через локальну мережу коледжу.

Викладачами комісії підготовлені такі напрацювання:

Методичні доповіді

Молокова Н.О. Формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді, 2010.

Донченко Ю.В.   Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід  до побудови виховного процесу в коледжі, 2011.

Дрібниця В.О.   Упровадження в навчальний процес  нових технологій навчання – сучасних електронних засобів підтримки і супроводу освітнього процесу, 2011.

Дрібниця В.О.Продуктивна взаємодія «студент – викладач» засобами інформаційно – комунікативних технологій, 2012.

Навчально-методичні посібники

1. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Навчальний посібник: курс лекцій / Г.Л. Гладка, В.О. Дрібниця. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 336 с.

2. Дрібниця В.О. Історія України (1900 – 1945). Зошит для самостійної роботи студентів. – Біла Церква, 2012. – 90 с.

3. Дрібниця В.О. Всесвітня історія (ХХ – початок ХХІ ст.). Зошит для самостійної роботи студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Біла Церква, 2012. – 184 с.

4. Молокова Н.О. Навчально-методичні матеріали з філософії. – Біла Церква, 2005. – 36 с.

5. Молокова Н.О., Дрібниця В.О. Методичні  рекомендації студентам щодо організації самостійної роботи з суспільних дисциплін. –Біла Церква, 2008. - 28с.

6. Молокова Н.О. Навчально-методичні матеріали з етики та естетики. - Біла Церква, 2011. - 50 с.

Кабінети суспільних дисциплін та філософії і соціології  є центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів. Студенти  коледжу залучаються до науково-пошукової роботи та беруть участь у студентських конференціях коледжу, міста, області, регіону. Зокрема, студенти під керівництвом викладачів циклової комісії досліджували такі теми в 2011/2012 навчальному році:

Колосок пам’яті

Шляхами бойової слави

Видатні особистості краю

Археологічні пам’ятки на території нашого краю

Україна у війні 1812року.

Традиційно викладачі-суспільники є організаторами різних культурних та виховних заходів, що проводяться не лише на рівні коледжу. Адже вони педагоги не лише за професією, але і за покликанням, і тому завжди пам’ятають, що їх завдання – не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, а й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність та відстоювати свої переконання.

Традиційним в рамках декади педагогічної майстерності викладачів циклової комісії стало проведення Дня української вишиванки.

КОІПОПК, посвідчення від 12.09.2014, АГ № 3288

Упровадження технологій інтерактивного навчання на уроках історії

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1415-17

за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів»