Викладачі комісії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня через самоосвіту, використання мультимедійних технологій та активну участь у навчально-методичній роботі циклової комісії, регулярно опрацьовують фахові періодичні видання, вивчають передовий педагогічний досвід вчителів міста та України.

Навчальні заняття викладачів комісії вирізняються високою науковістю й доступністю викладу навчального матеріалу,  належною мотивацією навчальної роботи студентів на різних етапах заняття, чіткістю, логічністю і вираженою впорядкованістю структури заняття. Під час проведення навчальних занять викладачі стимулюють самостійну діяльності студентів, доцільно поєднують традиційні і новітні технологій навчання, залучають студентів до систематичної роботи у творчих групах, розробляють домашні завдання із використанням системи випереджального навчання.

З метою популяризації досвіду роботи педагогів, на базі коледжу проводяться семінари-практикуми, засідання методичних об’єднань голів циклових комісій викладачів фізико-математичних дисциплін педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України.

Одним з пріоритетних завдань науково-методичної роботи циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін є створення системи роботи з обдарованою молоддю, розвиток творчої активності студентів, їх професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці. Щороку проводяться декади педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін, у рамках яких проводяться практикуми, відкриті заняття, олімпіади з математики, позанавчальні виховні заходи: математичні турніри, інтелектуальні ігри, професійні  конкурси «До вершин творчості»

У 2011-2012 н. р.  студенти ІІ  курсу  брали участь у конкурсі математичних задач для учнів початкових класів «Пізнай свою країну» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України. Викладачі комісії здійснюють диференційований підхід до проведення олімпіад, переносять акценти з завдань на навченість та інформованість на завдання, виконання яких надає можливість застосувати оригінальні, нестандартні підходи з метою виявлення талановитих студентів. Останні 2 роки  студенти коледжу беруть участь у ІІ турі Обласних олімпіад  з математики та інформатики. Студентка Михальченко Ю. О. ( 2011р., викладач Титаренко Л. П.) посіла ІІІ місце.

У 2012-2013 н. р. змістове наповнення програм з дисциплін фізико-математичного циклу реалізує компетентнісний підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, досвіду, здібностей і ставлення (відношення), яка дає змогу  обґрунтовано судити про застосування набутих знань в реальному житті, визначає готовність випускника коледжу до успішної діяльності в різних сферах.

Викладачі, керівники практики "Пробні уроки", аналізують рівень сформованості у студентів професійної компетентності. Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють інноваціям, запровадженню інтерактивних, нетрадиційних форм проведення занять з дисциплін фізико-математичного циклу, застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій.

Під керівництвом викладачів Клочко А. О., Крутько І. М., Сокол С. І., Яценка О. В. успішно проходить  захист курсових робіт з дисциплін «Методика викладання математики в початкових класах», «Методика викладання інформатики в початкових класах»  зі студентами спеціальності: 5.01010201 Початкова освіта, під час якого студенти звітують про свою дослідницьку та пошукову роботу, пов’язану з навчанням та вихованням молодших школярів.

Склад циклової комісії

  1. Сокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.
  2. Журавська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.
  3. Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.
  4. Крутько Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.
  5. Титаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.
  6. Хоренко Тетяна Олесіївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.
  7. Парфенова Юлія Анатоліївна, спецаліст ІІ кваліфікаційної категорії.
  8. Яценко Олександр Вікторович, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

 

sokolСокол Світлана Іванівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (1981).

Підвищення фахової кваліфікації

проблемно-тематичні Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення математики, КОІПОПК, посвідчення від 30.04.2014, АГ № 2381;

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1433-17.

 Науково-методична діяльність

2014 рік

Сокол С. І. Збірник тестових завдань з математики : навчальний посібник. Біла Церква, 2014. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізації завдань навчальних програм математичних дисциплін як шлях до формування професійної компетентності майбутніх учителів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRGZzY1o4ekhlWkU/view.

2017 рік

Сокол С. І., Журавська Н. М. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква, 2017. 28 с.

Сокол С. І., Крутько І. М. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 48 с.

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2018. 80 с. 

Сокол С. І. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання математичних дисциплін.  Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 303-306.

 

zhuravskaЖуравська Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої квалфікаційної категорії, виклада-методист.

Освіта: вища, Ніжинський  ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1985).

Підвищення фахової кваліфікації

курси для учителів математики, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 03.02.2017, ПК № 02139618/0655-16/17; 

 за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1416-17.

Науково-методична діяльність 

2016 рік: Журавська Н. М. Використання ІКТ на заняттях математики як засіб підвищення якості знань студентів // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 15. С. 105-108. URL: http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000070-a4943a58da/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2015.pdf

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Журавська Н. М., Сокол С. І. Методика навчання математики: практикум. Біла Церква, 2017. 28 с.

Журавська Н. М. Основи початкового курсу математики: збірник завдань. Біла Церква, 2017. 54 с.

Журавська Н. М.  Змішані технології навчання на заняттях математики // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017.  [ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. С. 45-47. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2018 рік

Журавська Н. М., Сокол С. І. Основи нарисної геометрії та перспективи: навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2018. 80 с.

Журавська Н. М. Капленко Д. В. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 32. С. 310-313. URL

klochkoКлочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Ніжинський  державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1983).

Кандидат педагогічних наук, диплом від 22.12.2014, ДК № 025503.

Підвищення фахової кваліфікації

стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини,  довідка від 28.01.2014 №355/01.

 Науково-методична діяльність 

 Клочко А. О. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / А.О.Клочко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія  Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. ст. Ужгород, 2013. Випуск 26. С. 93-96.

 Клочко А. О. Етапи розвитку теорії інтеграції науки й освіти // Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського : матеріали Другої Міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 26 квітня 2013 року.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського // гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. С. 66-71.

 Клочко А. О. Інтегративний та міжпредметний підходи у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. ст.. Черкаси, 2013. Випуск № 32 (285). С. 74-78.

Клочко А. О. Інтеграція та інтегративний підхід у теорії та практиці дидактики вищої школи / А. О. Клочко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. ст.. Черкаси, 2013. Випуск № 13 (266). С. 106-110.

Клочко А. О. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу / Клочко А. О. // Science and Education a New Dimension (Угорщина, м.Будапешт). –2013. – № 1. – С. 85-88. (тези)

Клочко А. О. Мотиваційно-ціннісний критерій підготовки студентів до реалізації інтегрованого підходу у навчанні учнів початкових класів / А. О. Клочко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. ст. Черкаси, 2014. Випуск № 3 (296). С. 63-68.

Клочко А. О. Обґрунтування дидактичної моделі процесу підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу у навчанні / А. О. Клочко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : зб. наук. ст.. Ялта: РВВ КГУ., 2014. Вип. 43. Ч. 2. С. 115-121.

Клочко А. О. Інтегрований підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів: теорія та практика : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2014. 132 с.

Клочко А. О., Парфенова Ю. А. Основи інформатики : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2018. 104 с.

Крутько Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982).

Підвищення фахової кваліфікації: курси для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист», КВНЗ КОР «Академія неперевної освіти», свідоцтво від 03.05.2018, ПК № 02139618/2403-18.

Науково-методична діяльність 

2014 рік: Крутько І. М. Впровадження інтерактивних технологій навчання при підготовці вчителя початкової школи. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBLXNOSVZWaXdmdm8/view.

2015 рік: Крутько І. М. Розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення математики : методичний посібник. Біла Церква, 2015. 60 с.

2017 рік

Крутько І. М., Титаренко Л. П. Методика навчання математики: збірник завдань. Біла Церква, 2017. 32 с.

Крутько І. М., Сокол С. І. Методика навчання математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017 48 c.

tytarenkoТитаренко Людмила Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (1984).

Підвищення фахової кваліфікації 

за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ  № 143482;

з проблеми «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення математики», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 09.12.2016, ПК № 02139618/2689-16;

курси за програмою «Дошкільна освіта», навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018, 12СС 02125295/002793-18.

Науково-методична діяльність

Титаренко Л. П. Основи початкового курсу математики: збірник вправ і задач. Біла Церква, 2016. 76 с.

Титаренко Л. П. Основні принципи та особливості дистанційної освіти // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. URL : http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Титаренко Л. П. Конус і його елементи. Газета «Математика». 2016. № 20(800). С. 25-28.

Титаренко Л. П. Особливості формування ключових компетентностей на заняттях математики // Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С. 161-164. URL : http://files.confscientific.webnode.com.ua/200000018-d4ad3d5cfd/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2030.pdf

Титаренко Л. П., Журавська Н. М., Крутько І. М. Основи початкового курсу математики: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 32 c.

horenkoХоренко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка.

Підвищення фахової кваліфікації

курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (2017).

Науково-методична діяльність 

Хоренко Т. О. Фізика : методичний посібник. Біла Церква, 2015. 72 с.

Учасник методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Хоренко Т. О. Дистанційна освіта в умовах нової української школи // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017.  [ред. кол. Л. Л. Ляхоцька (голов.ред), С. П. Касьян, В. В. Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. С. 96-97. URL: https://drive.google.com/file/d/16CSXGlww_ctbFtb6kt6LAhTs0RbamxdI/view

Хоренко Т. О. Формування наукового світогляду студентів педагогічних коледжів в процесі роботи над дипломним проектом. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : матеріали V Міжнародної електронної конференції. 14-15 березня 2018 року Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/14Iup79FHEcXkeoxFfAvADZARTqQS5e4E/view

Хоренко Т. О. Ідея здоров'язбережувальної педагогіки в творчій спадщині В. О. Сухомлинського: збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 травня 2018 року): [наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. С. 136-140.

parfenovaПарфенова Юлія Анатоліївна, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2013).

Підвищення фахової кваліфікації

дистанційний навчальний курс «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», сертифікат від 27.11.2014 № БЦ-С 22;

масові відкриті онлайн-курси на платформі Prometheus«Фінансовий менеджмент» (30.12.2014), «Економіка для всіх» (20.10.2015), «Основи інформаційної безпеки» (28.05.2015);

за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017 СП № 35830447/1429-17;

он-лайн курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», сертифікат від 30.06.2018 № БЦ-С 2452;

курси підвищення кваліфікації для учителів інформатики, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 12.10.2018 СП № 02139618/3586-18. 

Науково-методична діяльність

2014 рік

Парфенова Ю. А. Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Електронний ресурс. URL : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBR0t5azFLY3Iya00/view

Учасник ІІ міжнародної он-лайн конференції INTEL «Нові горизонти в освіті» для України та країн СНД, сертифікат від 15.11.2014.

2015 рік

Учасник Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції.

2016 рік

Парфенова Ю. А. Роль соціальних мереж у становленні національної свідомості студентської молоді. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. URL : https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IbTN5WERMaUZjbEE/view.

Парфенова Ю. А. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 березня 2016 р. : (доповіді) / [ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 109-113. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2604.

Парфенова Ю. А. Тенденції використання хмарних технологій в освіті. Відкрита освіта та дистанційне навчання : від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. [ред. кол.Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. С. 89-90. URL

Учасник науково-практичного семінару «Фестиваль педагогічних інновацій» (12-13 квітня 2016).

2017 рік

Парфенова Ю. А., О. В. Яценко. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі». Біла Церква, 2017. 27 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання комп’ютерної техніки у процесі вивчення предметів шкільного курсу». Біла Церква, 2017. 19 с.

Парфенова Ю. А., Яценко О. В. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предметів шкільного курсу: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Біла Церква, 2017. 44 с.

2018 рік

Парфенова Ю. А. Використання хмарних сервісів у навчальній діяльності. [Електронний ресурс] // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи», 2018. URL : https://drive.google.com/file/d/0B5XXPTdOCFKrbE1oZlpOYzZGblQ2bGJOaWZKYi15SkFSaW5z/view.

Парфенова Ю. А. Небезпеки в соціальних мережах. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес.2018 р.), Київ, 2018. URL

Клочко А. О., Парфенова Ю. А. Основи інформатики : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2018. 104 с.

Учасник III Всеукраїнського форуму до Дня безпечного інтернету «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 20.02.2018.

Учасник Хакатону III Всеукраїнського форуму «Цифрове перетворення освіти», сертифікат від 21.02.2018.

Учасник тренінгу «Цифрове громадянство та безпека» (04-08.05.2018).

Тренер Літньої школи Google «Цифрове громадянство та безпека».

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Скачкова В. О. Використання мобільних технологій у навчанні. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3423.

Антипович Т. В. Використання ІКТ в початковій школі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4323.

Півчук В. І. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: ІХ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2018. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4395.

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці: Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція (Уманський ДПУ ім. П. Тичини), 2017. Електронний ресурс. URL : https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4320.

yatcenkoЯценко Олександр Вікторович, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Освіта: вища, Національний педагогічний університет  імені М. П.  Драгоманова (2009), Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (2016).

Підвищення фахової кваліфікації: КОІПОПК, посвідчення від 13.09.2013 № 3866.

Науково-методична діяльність

2017 рік

Яценко О. В., Парфенова Ю. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі». Біла Церква, 2017. 27 с.

Яценко О. В., Парфенова Ю. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання комп'ютерної техніки у процесі вивчення предметів шкільного курсу». Біла Церква, 2017. 19 с.

Яценко О. В., Парфенова Ю. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення предметів шкільного курсу»: методичний посібник / укл. Ю.А.Парфенова, О.В.Яценко. Біла Церква, 2017. 44 с.

2018 рік

Яценко О. В. Порівняння технічних характеристик вільних систем дистанційного навчання. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріалиХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Перяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 32. С. 479-482.

Яценко О. В. Використання хмарних технологій у процесі у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи:  матеріали науково-практичного семінару. URL 

Яценко О. В.  Створення безпечного інформаційного середовища вищого навчального закладу. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики:  матеріали ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. URL