Викладачі комісії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня через самоосвіту, використання мультимедійних технологій та активну участь у навчально-методичній роботі циклової комісії, регулярно опрацьовують фахові періодичні видання, вивчають передовий педагогічний досвід вчителів міста та України.

Навчальні заняття викладачів комісії вирізняються високою науковістю й доступністю викладу навчального матеріалу,  належною мотивацією навчальної роботи студентів на різних етапах заняття, чіткістю, логічністю і вираженою впорядкованістю структури заняття. Під час проведення навчальних занять викладачі стимулюють самостійну діяльності студентів, доцільно поєднують традиційні і новітні технологій навчання, залучають студентів до систематичної роботи у творчих групах, розробляють домашні завдання із використанням системи випереджального навчання.

З метою популяризації досвіду роботи педагогів, на базі коледжу проводяться семінари-практикуми, засідання методичних об’єднань голів циклових комісій викладачів фізико-математичних дисциплін педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України.

Одним з пріоритетних завдань науково-методичної роботи циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін є створення системи роботи з обдарованою молоддю, розвиток творчої активності студентів, їх професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці. Щороку проводяться декади педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін, у рамках яких проводяться практикуми, відкриті заняття, олімпіади з математики, позанавчальні виховні заходи: математичні турніри, інтелектуальні ігри, професійні  конкурси «До вершин творчості»

У 2011-2012 н. р.  студенти ІІ  курсу  брали участь у конкурсі математичних задач для учнів початкових класів «Пізнай свою країну» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України. Викладачі комісії здійснюють диференційований підхід до проведення олімпіад, переносять акценти з завдань на навченість та інформованість на завдання, виконання яких надає можливість застосувати оригінальні, нестандартні підходи з метою виявлення талановитих студентів. Останні 2 роки  студенти коледжу беруть участь у ІІ турі Обласних олімпіад  з математики та інформатики. Студентка Михальченко Ю. О. ( 2011р., викладач Титаренко Л. П.) посіла ІІІ місце.

У 2012-2013 н. р. змістове наповнення програм з дисциплін фізико-математичного циклу реалізує компетентнісний підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, досвіду, здібностей і ставлення (відношення), яка дає змогу  обґрунтовано судити про застосування набутих знань в реальному житті, визначає готовність випускника коледжу до успішної діяльності в різних сферах.

Викладачі, керівники практики "Пробні уроки", аналізують рівень сформованості у студентів професійної компетентності. Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють інноваціям, запровадженню інтерактивних, нетрадиційних форм проведення занять з дисциплін фізико-математичного циклу, застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій.

Під керівництвом викладачів Клочко А. О., Крутько І. М., Сокол С. І., Яценка О. В. успішно проходить  захист курсових робіт з дисциплін «Методика викладання математики в початкових класах», «Методика викладання інформатики в початкових класах»  зі студентами спеціальності: 5.01010201 Початкова освіта, під час якого студенти звітують про свою дослідницьку та пошукову роботу, пов’язану з навчанням та вихованням молодших школярів.

 Голова циклової комісії – Сокол С. І.

zhuravska  

Журавська Наталія Миколаївна – викладач математики, основ початкового курсу математики, нарисної геометрії; спеціаліст вищої категорії.

Закінчила Ніжинський  ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя.

Працює над проблемою «Використання інтерактивних форм навчання як шлях активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з математики»

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Науково-методична робота: 

У 2017 участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

klochko  

Клочко Алла Олексіївна – викладач методики навчання математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Закінчила Ніжинський  державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя.

У 2006 році пройшла навчання за програмою «Іntel® Навчання для майбутнього».

Працює над проблемою «Упровадження компетентісного підходу  у процесі викладання методики навчання математики». Є автором більше 10 наукових і методичних статей.

 

Крутько Ірина Миколаївна – викладач математики, методики математики, основ початкового курсу математики; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького.

Працює над проблемою «Впровадження інтерактивних методів навчання для активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з математики»

parfenova  

Парфенова Юлія Анатоліївна, викладач інформатики, методики навчання інформатики в початковій школі, методики використання комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, методики використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів шкільного курсу.

Освіта: вища (НПУ ім. М. П. Драгоманова, Фізико-математичний інститут, магістр математики, інформатики, економіки, фінансовий аналітик)

Загальний стаж педагогічної діяльності: 4 роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

Атестація: 2013-2014 н. р., присвоєння ІІ категорії.

Методична проблема: «Шляхи підвищення ефективності навчання інформаційно-комунікаційних технологій»

Науково-методична робота:

Автор навчальних  та робочих програм «Інформатика», «Методика навчання інформатики в початковій школі», «Методика використання комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу», «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів шкільного курсу», «Алгоритмізація та програмування»

Автор методичних рекомендацій до самостійного вивчення тем з дисциплін «Методика викладання інформатики в початковій школі», «Методика використання комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу», «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів шкільного курсу».

У 2014 році успішне проходження дистанційних навчальних курсів «Базові сервіси Google для освіти», «Сайти Google для дистанційних курсів у навчальному закладі», «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», «Фінансовий менеджмент».

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», учасник ІІ міжнародної онлайн-конференції INTEL «Нові горизонти в освіті» для України та країн СНД.

У 2015 році учасник Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита та дистанційна освіта від теорії до практики» в межах VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті».

Успішне завершення дистанційних навчальних курсів «Економіка для всіх», «Основи інформаційної безпеки»

У 2016 році учасник науково-практичного семінару «Фестиваль педагогічних інновацій», учасник Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти», учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інормаційно-комунікаційні технології навчання».

У 2017 участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Сертифікат наукового керівника за підготовку студентів до участі у Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції «Комп’ютери у навчальному процесі».

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

sokol  

Сокол Світлана Іванівна – викладач математики, методики математики; спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист.

Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім.  Г. С. Сковороди.

Працює над проблемою «Здійснення індивідуально-диференційованого підходу до організації начально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з математики»

Результати діяльності висвітлено у  фахових періодичних виданнях.

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

tytarenko  

Титаренко Людмила Павлівна – викладач математики, методики математики, основ початкового курсу математики; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького.

Працює над проблемою «Математичне моделювання як засіб формування математичних компетентностей студентів».

Науково-методична робота:

У 2017 році участь у ХХІХ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку", опублікувала наукову статтю "Особливості формування ключових компетентностей на заняттях математики", яка увійшла до збірника матеріалів конференції (№30, 2017).

horenko  

Хоренко Тетяна Олексіївна – викладач фізики та астрономії; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка.

Працює над проблемою « Використання інтерактивних форм навчання як шлях оптимізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з фізики»

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Науково-методична робота: 

У 2017 участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

yatcenko  

Яценко Олександр Вікторович – викладач  нових інформаційних технологій та ТЗН, комп’ютерної графіки, методики інформаційних технологій;  спеціаліст другої категорії.

Закінчив Національний педагогічний університет  ім. М. П.  Драгоманова.

Працює над проблемою «Використання засобів інформаційних технологій навчання для розвитку творчого потенціалу студентів»

galashevska  

Галашевська Вікторія Михайлівна – викладач   таких навчальних дисциплін  як «Методика навчання  інформатики в початковій школі», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання та технічні засоби навчання», «Методика використання комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу», «Алгоритмізація та програмування», «Практичний курс інформатики з елементами програмування»; спеціаліст І категорії.

Закінчивши Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,   отримала повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію – вчитель математики, інформатики.

 У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформатика» та здобула кваліфікацію магістра з інформатики.

Викладач поєднує традиційні та інноваційні методи навчання студентів, використовує в навчальному процесі хмарні технологій навчання та елементи електронного навчання. Працює над проблемою «Використання електронного навчання для підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців освіти».

Курси підвищення кваліфікації: курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Науково-методична робота:  

У 2017 році участь у ХХІХ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку", опублікувала наукову статтю "Блог як сучасний засіб організації навчального процесу". 

У 2017 році участь у ХХІ Міжнародній науково-пратичній інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації", опублікувала наукову статтю "Блог як сучасний засіб організації навчального процесу".

Додати коментар


Захисний код
Оновити