Циклова комісія викладачів іноземних мов працює над проблемою «Професійно-практична спрямованість вивчення іноземних мов – запорука всебічної підготовки майбутніх педагогів».

Використання інноваційних педагогічних технологій навчання викладачами циклової комісії забезпечує ефективне вивчення англійської мови. Викладачі комісії формують у студентів іншомовну комунікативну, професійну та загальну компетенції.

   

Практикується відкритий захист проектних робіт з методики навчання англійської мови в початковій школі, на якому студенти-третьокурсники презентують свої практичні розробки з курсу методики.

Студенти постійно беруть участь в олімпіадах, творчих конкурсах, у позанавчальних заходах, де посідають призові місця.

   

Викладачами циклової комісії проводяться відкриті заходи в рамках проведення декад педагогічної майстерності, серед них такі як: „Звичаї та традиції святкувань у Великій Британії та США”, ,,Фестивалі різних країн світу’’, “Святкування Різдва в Британії та США’’. Під час проведення таких заходів студенти мають можливість отримати додаткову інформацію про країни, мову, яких вони вивчають, а також розширити свій кругозір, збагатити інтелектуальний та культурний розвиток.

На заняттях гуртка «Across Cultures» викладач Лук’яненко В.П. ефективно застосовує проблемно-пошукові, дослідницькі методи, рольові та ділові ігри, роботу у підгрупах, надає перевагу практичним заняттям з мультимедійним супроводом, спонукає студентів до практичної діяльності, нетрадиційних форм втілення власного задуму, сприяє професійному становленню особистості студента. Члени гуртка «Across Cultures» постійно беруть участь у спеціалізованих виставках та семінарах «Вища освіта за кордоном», які проводять DEC education і Study ua в м. Київ, метою яких є інформування студентів про вступ та співпрацю з вищими навчальними закладами Великобританії і США й підготовка нової когорти кваліфікованих спеціалістів, які сприятимуть розвитку і процвітанню нашої держави.

   

Члени циклової комісії підтримують постійні контакти з носіями мови. У коледжі побувала волонтерка Корпусу Миру США Інгрід.

 

У рамках програми «Євросвіт» викладачі циклової комісії іноземних мов підтримують дружні зв’язки з інститутом Кароліна (Коронадо, Іспанія), (де англійська мова вивчається як друга іноземна); з метою обміну досвідом організовують щорічні візити.

 
   

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності викладачі іноземних мов беруть участь у методичних семінарах, науково-практичних конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону з питань впровадження нових форм і методів навчання.

   

Викладачі циклової комісії іноземних мов є співавторами науково-методичного журналу "Інноватика у навчальному процесі. Іноземні мови", електронного підручника «Практичний курс англійської мови», навчального посібника для студентів ВПНЗ I-II рівнів акредитації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», навчального посібника «Матеріали до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням)»; вони беруть активну участь у роботі школи перспективного педагогічного досвіду, методичних семінарах, круглих столах, майстер-класах; постійно перебувають у пошуках нових форм і методів викладання дисциплін.

 

Під час організації навчального процесу викладачі циклової комісії іноземних мов враховують психолого-фізіологічні особливості студентів, використовують широкий набір форм та засобів навчання. На заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера. Завдяки правильній організації навчальної діяльності викладачі досягли належного рівня засвоєння навчального матеріалу та відповідної якості знань студентів.

 

Склад циклової комісії викладачів іноземних мов

Лук`яненко Валентина Петрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1982).

Курси підвищення кваліфікації:

стажування на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 20.05.2013 № 557 о/д;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (для учителів англійської, німецької, французької мов), свідоцтво від 29.03.2016 ПК № 02139618/1653-16;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ № 143463.

Науково-методична діяльність

2014 рік

Лук’яненко В. П. Формування мотивації навчання іноземної мови в учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBRzVDX2l1LVNuUjg/view, вільний. Назва з екрану

2016 рік

Лук’яненко В. П. Англійська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2016. 80 с.

Лук’яненко В. П. Innovative approaches to academic reading: [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016 (http://konferenz2016.blogspot.com/p/2.html). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IWWpPTGZrWF9QdEk/view, вільний. Назва з екрану.

Лук’яненко В. П. Innovation approaches in teaching listening. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Лук’яненко В. П. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності викладачів циклової іноземних мов КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» // Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання // В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 4-9 с. (методична рада КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», протокол від 20.01.2016 №1)

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква. 2016. 40 с. (методична рада КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», протокол від 14.09.2016 №4)

2017 рік

Лук’яненко В. П. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 115-117 с.

Лук’яненко В. П., О.А.Жало, Ю.Ю.Линова Англійська мова професійного спрямування: навчальний посібник. Біла Церква. 2017. 80 с

2018 рік

Лук'яненко В. П. З досвіду впровадження інноваційних форм роботи на заняттях англійської мови зі студентами коледжу. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 79-80. URL

Нагороди

2013 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

2017 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України

 


zhalo2

Жало Ольга Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1991)

Курси підвищення кваліфікації:

стажування на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, довідка від 20.05.2013 № 557 о/д;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», свідоцтво від 04.12.2015 року 12 СПВ № 143463;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (для учителів англійської, німецької, французької мов), свідоцтво від 29.03.2016, ПК № 02139618/1653-16;

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови», свідоцтво від 25.11.2016 ПК № 02139618/4374-16.

Науково-методична робота

2014 рік

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Ч. 1. Біла Церква. 2014. 128 с.

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Ч. 2. Біла Церква, 2014. 166 с.

Жало О. А. Англійська мова професійного спрямування : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква.2014. 48 с.

Жало О. А. Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи в контексті міжкультурного діалогу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBT2dzZ1RUNkpCX1E/view, вільний. Назва з екрану.

Жало О. А. Педагогічні умови формування мотивації вивчення англійської мови як фактор ефективної навчальної діяльності майбутніх молодших спеціалістів // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2014 р.) / [уклад. О. Р. Поляновська, А. П. Маримонська, С. В. Чернюк]. Хмельницький : ХГПА. 2014. 62-64 с.

2015 рік

Жало О. А.,Кошинська І. М. Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 20 с.

Жало О. А., М. Кошинська І. М. Англійська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Біла Церква 2015. 84 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М, Методика викладання англійської мови: методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

2016 рік

Жало О. А. Формування громадянських цінностей у студентів засобами англійської мови в контексті міжкультурного діалогу. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 28.04.2016) 

Жало О. А. Практичний аспект формування громадянських цінностей у студентів. Науково-практичний семінар «Фестиваль педагогічних інновацій» (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 13.04. 2016).  

Жало О. А. Упровадження тренінгових технологій на заняттях методики навчання англійської мови : навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2016. 52 с.

Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. А. Жало, І. М. Кошинська. Біла Церква. 2016. 136 с.

Жало О. А. The Heavenly Hundred. Heroes Do Not Die (Language Workshop) // ENGLISH language & culture. 2016. № 21 (693). 23-26 с.

Жало О. А. Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання // В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. – С. 18-21, 40-46 ( КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», протокол від 20 січня 2016 року № 1)

2017 рік

Жало О. А., Лук’яненко В. П., Линова Ю. Ю. Англійська мова професійного спрямування : навчальний посібник. Біла Церква. 2017. 80 с.

Жало О. А.,Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла Церква, 2017. 56 с.

Жало О. А.  National Identity – Self-identity (Language Workshop) // ENGLISH language & culture. 2017. № 1 (697). 23-24 с.

Нагороди

2017 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

 


Кошинська Ірина Миколаївна,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:  вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1992)

Курси підвищення кваліфікації:

стажування на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені ПавлаТичини, довідка від 20.05.2013 № 557 о/д;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1419-17.

Науково-мтодична діяльність

2014 рік

Кошинська І. М. Формування соціокультурної компетенції як один з важливих факторів становлення майбутнього конкурентоздатного педагога [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 ( http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). Режим доступу :https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBZ0FfZmR3YmhrM0k/view, вільний. Назва з екрану.

Koshynska I. Earth Day Celebration // English. 2014. №19 (643). 7-11 Р.

2015 рік

Кошинська І. М. Distance Learning Technologies // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VIМіжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2015. 32 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква, 2015. 20 с.

Жало О. А. А., Кошинська І. М. нглійська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Біла Церква. 2015. 84 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква, 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М. Методика викладання англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М.  Методика викладання англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква. 2015. 24 с.

Жало О. А., Кошинська І. М.  Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова). Біла Церква, 2015. 24 с.

2016 рік

Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. А. Жало, І. М. Кошинська. Біла Церква. 2016. 136 с.

Кошинська І. М. Core Idea and Technological Tools for Open Education // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. – [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2017 рік

Кошинська І. М. Professional development and digital technologies // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 110-112 с.

Публікації у газеті «English»

План-конспект заняття клубу «Всесвіт» на тему «Європейський Союз: минуле і сьогодення» («European Union: Bygones and Contemporaneity») (жовтень 2014р.).

Керівник студентів-переможців

HMC Projects (стипендіальна програма від  асоціації британських коледжів), Денисюк Олена отримала повну стипендію на навчання у приватній школі «St George’s Ascot» протягом одного навчального року.

Нагороди

2015 рік. Подяка Київської обласної ради


schaslyva

Счастлива Олена Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний лінгвістичний університет, 1998 рік.

Курси підвищення кваліфікації: 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для учителів англійської мови, свідоцтво від 24.02.2017, ПК № 02139618/1267-17; 

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1434-17.

Науково-методична робота:

2016 рік

Счастлива О. Д. Переваги проектних технологій при вивченні курсу «Англійська мова» в коледжі // Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання // [ред.кол. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова]. Біла Церква. 2016. 13-17 с.

Счастлива О. Д. Wish me love fnd hapiness. Dedicated to Saint Valentine`s Day // Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання // [ред.кол. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова]. Біла Церква. 2016. 66-73 с.

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква. 2016. 40 с.

Счастлива О. Д. Формування ІТ-компетентності у майбутніх вчителів англійської мови // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції. 25-27 жовтня 2016. [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2017 рік

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: практику. Біла Церква. 2017. 76 с.

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква.2017.56 с.

Счастлива О. Д., Жало О. А. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла Церква. 2017. 56 с.

Счастлива О. Д. Gettіng around the town // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2017. 2. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58247/

Счастлива О. Д. Cloud computing in teacher professional development // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ. редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 150-151 с.

2018 рік

Счастлива О. Д. Формування громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи на заняттях англійської мови / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква 2018. 89-91 с.

Нагороди

2018 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Молокова Маргарита Анатоліївна, викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії.

Працює над проблемою "Використання інтерактивних технологій для формування комунікативної компетенції студентів на заняттях англійської мови".

Викладач володіє інноваційними освітніми технологіями навчання, які активно використовує і поширює у професійному середовищі.

 

Нечипоренко Лілія Василівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (2006)

Курси підвищення кваліфікації: 

курси в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» для учителів англійської мови, свідоцтво від 27.01.2017, ПК № 02139618/0423-17;

курси в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1427-17.

Науково-методична робота:

2017 рік

Нечипоренко Л. В. Країнознавство: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами. Біла Церква. 2017. 56 с.

2018 рік

Нечипоренко Л. В. Професійна спрямованість вивчення англійської мови у коледжі Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 32. 356-360 с.

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Результат пошуку зображень за запитом "Будугай Ольга Дмитрівна"  

Будугай Ольга Дмитрівна, викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут, 1986 (французька і німецька мови, вчитель французької і німецької мов); Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Осипенко, 1997 (українська мова та література, вчитель української мови та літератури).

Педагогічний стаж: 32 роки.

Курси підвищення кваліфікації: КОІПОПК, посвідчення від 22.02.2013 № 1213 курси підвищення кваліфікації вчителів російської мови і літератури, світової літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 25.11.2016, ПК № 02139618/4374-16 з проблеми «Організація проектної роботи з англійської мови».

Науково-методична робота:

Будугай О.Д. Білоцерківський інститут економіки та управління на шляху формування особистості молодого європейця ХХІ-го століття // Вища школа. – 2013. – №4 . – С.  85-86.

Будугай О. Д. На міжнародній конференції у Рівному обговорили проблеми і перспективи літератури для дітей і юнацтва / О.Д.Будугай, Л.М.Овдійчук // Вища школа. – 2013. – №9. – С. 97-102.

Будугай О. Д. Верлібр у поезії Петра Розвозчика для дітей / О.Д.Будугай// Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №4. – С. 14-18. 

Будугай О.Д. Ще один крок до співпраці науковців України і ФРН: міжнародна конференція німецько-українського наукового об’єднання (НУНО) імені Юрія Бойка-Блохина / Вища школа. – 2017. – №7. – С. 99-105.

Будугай О. Д. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з’їздів в Україні в ХІХ ст. / Вища школа. – 2017. – №10. – С. 107-118.