Open menu

У комфортних умовах тренінгової зали КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» для здобувачів фахової передвищої освіти 2-го курсу спеціальності 013 Початкова освіта 27 березня 2024 року проведено психолого-педагогічний кластер «Особливості дітей цифрового покоління Alpha та способи взаємодії з ними вчителя»

Основну увагу присутніх було сконцентровано на зміні парадигми навчання і викладання у відповідності до ключових компонентів формули Нової української школи – дитиноцентризм і педагогіка партнерства.

Спікер кластера Тетяна Міщенко коротко ознайомила учасників і гостей із авторською моделлю психолого-педагогічного кластера, в якій  передбачено використання знань з психології, педагогіки, нейроосвіти та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення навчальних дисциплін «Теорія і практика педагогічної взаємодії» та «Інноваційні освітні технології з основами педагогічної майстерності».

Тетяна Олексіївна, презентуючи психолого-педагогічний кластер як інноваційну освітню технологію, вказала ключову ідею кластера – підготовка майбутніх вчителів до реалізації дитиноцентричної парадигми навчання в умовах цифрової трансформації освіти. 

Було обґрунтовано необхідність  реалізації інтегрованого підходу до використання  сучасних знань, а саме:

  • з нейропсихології  (мозкова організація вищих психічних функцій мозку дитини і зміни у пізнавальних процесах учнів початкової школи);
  • з нейродидактики (основні факти про мозок в ситуації навчання, природні принципи і здатності навчання мозку);
  • з педагогіки  НУШ (мета і ціннісні орієнтири Держстандарту початкової освіти, ідеї дитиноцентризму та принципи партнерства);
  • з ІКТ і медіаграмотності (вміння користуватися цифровою технікою, свідомо аналізувати і тлумачити інформацію).

Учасники кластера зуміли створити творче освітнє середовище, в якому презентували найбільш вдалі фрагменти виконання самостійної дослідницько-пошукової роботи такі студенти: Подвисоцька Поліна, Гребеніченко Дар’я, Ковальчук Анастасія, Дєєва Надія, Жарнікова Анастасія, Бабаніна Софія.

Розкриваючи особливості дітей цифрового покоління Альфа,  виступаючими визначено ряд змін у пізнавальних процесах (сприймання, увага, пам'ять, мислення), і окремо виділено феномен «кліпове мислення» учнів, яке має і переваги, і недоліки. Серед основних його переваг  вказано на захист від перенасичення інформацією і швидкість реакції, а серед недоліків – зниження концентрації уваги, здатності критично мислити, зниження рівня успішності в навчанні.

Учасники кластера сконцентрували увагу на пошуку ефективних способів взаємодії вчителя з учнями цифрової епохи – на переході від педагогіки вимог до педагогіки відносин, ненасильницькому спілкуванні, на особливостях мікронавчання, принципах нової  методики CLICK-навчання (фрагментарності, візуалізації, анімації, асоціації, аргументованості, відтворення), розвитку поняттєвого мислення (розуміння сутності процесів, понять, причинно-наслідкових зв’язків, єдності протилежностей) тощо.

Присутні дійшли висновку, що нова система освіти повинна адаптуватися до особливостей дітей нового покоління, вона має йти за учнем, який показує, як його краще навчати  в умовах нових реалій. 

13 учасникам психолого-педагогічного кластера вручено сертифікати.