Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін

Викладачі циклової комісії на навчальних заняттях упроваджують технології інтерактивного навчання та кооперативної форми організації самостійної роботи студентів.

У рамках декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін проводяться олімпіади з педагогіки та психології серед студентів коледжу.

Протягом всього періоду навчання, починаючи з другого курсу, студенти проходять різні види практик, керівниками яких є і викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін.

Склад циклової комісії

Сидоренко Юлія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Сидоренко Юлія Вікторівна, голова циклової комісії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (2007); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2020); Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» (2021)

Підвищення фахової кваліфікації:

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 08.02.2019, серія ПК № 02139618/0812-19 курси підвищення фахової кваліфікації практичних психологів (150 годин);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.08.2019, КВ517813, вебінар «Топ-5 інновацій в навчанні дорослих» (2 години);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 14.08.2019, VJ730121, вебінар «Профілактика та подолання емоційного вигорання» (2 години);

ГО «Прометеус», сертифікат від 09.04.2020, курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин);

ТОВ Всеосвіта, сертифікат від 08.04.2021, вебінар «Як пережити стрес правильно: стратегії реагування та вікові особливості» (2 години);

ТОВ Всеосвіта, сертифікат від 19.04.2021, вебінар «Шляхи формування сприятливого психологічного клімату у педагогічному колективі» (2 години);

Вінницький соціально-економічний інститут університету "Україна", сертифікат від 02.06.2021, №2,5-50, онлайн-курс підвищення кваліфікації для психологів «Традиції та інновації у роботі психолога» (30 годин);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНЛ ЕРА», сертифікат від 22.04.2022, вебінар «Як зберегти результативність навчання в умовах війни» (3 години);

Центр Трансперсональної психології, сертифікат від 14.05.2022, семінар «Психологічні методи для вирішення конфліктів»;

Авторський курс «Кризова психологія», сертифікат від 26.06.2022, автор курсу Ю. Федоренко (35 годин);

«Campster», сертифікат від 02.07.2022, №265277 (2 місяці), курс «Асертивна комунікація»;

«Campster», сертифікат від 12.07.2022, №274125 (1 місяць), курс  «Time management»;

ТОВ «ІТ Дата Центр», сертифікат від 11.07.2022, підвищення кваліфікації за освітньою програмою з теми «Формувальне оцінювання» (8 годин);

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 22.07.2022, курс «Перша психологічна допомога під час та після війни» (30 годин).

Наукова діяльність:

2015 рік

Сидоренко Ю. В. Зміст та сутність ідеї теорії «вільного» виховання у зарубіжній та вітчизняній педагогіці. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 21-23 трав. 2015 р.). Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки і управління Університету «Україна», 2015. С. 79-82.

2016 рік

Сидоренко Ю. В. Метод проектів як ефективна технологія навчання та виховання в сучасній педагогіці. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 26–28 трав. 2016 р.). Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки і управління Університету «Україна», 2016. С. 148-151.

2017 рік

Сидоренко Ю. В. Професійне самовизначення молоді в сучасних умовах розвитку України. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції (25-27 трав. 2017 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. П. І. Юхименка ; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2017. С.114-118.

2018 рік

Сидоренко Ю. В. Структурно-функціональні особливості мотивації в аспекті ідентифікації особистості. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти та науки в умовах євроінтеграції : матеріали XХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 24–26 трав. 2018 р.). Біла Церква: БІЕУ Відкрит. міжнарод. Універ. розвит. людини «Україна», 2018.

Сидоренко Ю. В. Супровід як вид соціального становлення студентів з інвалідністю на шляху до отримання освіти. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія : М.В. Півторак, Н.С. Пасічник, О.П. Цвид-Гром, О.П. Хомчук [та ін.]; за заг.ред. Я.В. Новак. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. с. 91-98.

Сидоренко Ю. В., Коханко О.Г. Тривожність учнів початкової школи в процесі шкільної адаптації. Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та перспективи: матеріали четвертої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Вип. 6. Бердянськ, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Мукачево, Полтава, Умань, Херсон, 2018. С.90-92.

2019 рік

Сидоренко Ю. В. Особливості контролю навчальної діяльності студентів в умовах реформування системи вищої освіти в Україні. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету „Україна”; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 76-78.

Сидоренко Ю. В. Формувальне оцінювання як засіб стимулювання молодших школярів до самооцінки. La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.6. p. 104-107.

Сидоренко Ю. В. Феномен самооцінки в аспекті формування особистості дітей молодшого шкільного віку. Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 4. s.44-47.

Сидоренко Ю. В. Формування в учнів початкової школи самооцінки засобами формувального оцінювання. Освіта і наука − 2019. Зб. наукових праць. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. С. 395-396.

2020 рік

Пасічник Н. С., Сидоренко Ю. В. Особливості формування самооцінки в умовах соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ГАБІТУС Науковий журнал. Вип. 19. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С.181-184 DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.19.31.

Сидоренко Ю. В. Соціально-психологічна адаптація як фактор формування самооцінки студентів до навчання у ЗВО. Міжгалузеві диспути : динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.2), 10липня, 2020рік. Вінниця, Україна : МЦНД. С.38- 40. DOI 10.36074/10.07.2020.v2.06.

Сидоренко Ю. В. Становлення професійної ідентичності майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету „Україна”; за заг. ред. Я.В.Новака; наук.ред.Н.С. Пасічник. Біла Церква, 2020. С.42-45.

2021 рік

Yu. V. Sydorenko Formation of self-assessment in primary school students by means of formative assessment. New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries : research matters : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. p. 168-184 URL : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-35  

(http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/103)

Сидоренко Ю. В. Роль та місце самооцінки в процесі соціально-психологічної адаптації особистості до навчального середовища. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 грудня 2021 р.). Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Н.С. Пасічник. Біла Церква, 2021. С. 103-106.

2022 рік

Сидоренко Ю. В. Особливості впливу соціальних мереж на самооцінку особистості. Педагогіка і психологія сьогодення : теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (21–22 січня 2022 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2022. С. 52-56.

Сидоренко Ю. В. Вплив дистанційного навчання на самооцінку особистості. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 24-25 березня 2022 р.). Біла Церква : БНАУ, 2022. С. 110-114 (URL: https://science.btsau.edu.ua/taxonomy/term/27)

Нагороди

2016 рік. Подяка Білоцерківського коледжу Університету «Україна».

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Літвін Юлія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2009).

Підвищення фахової кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 14.12.2018, СП 35830447/3310-18, курси за категорією «Викладачі коледжів (технікумів), які викладають психолого-педагогічні дисципліни» (210 годин;)

National Geographic Learning, сертифікати від 04.02.2019, 07.03.2019, 30.04.2019 (3 години), вебінари (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0590-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00655 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020, № 16);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 17.09.2021 СП 35830447/1569-21, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Проєктування та створення електронних навчальних курсів (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля» (180 годин);

ГО «Прометеус», сертифікат від 22.01.2022 (60 годин), курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 27.01.2022 № 1);

ГО «Прометеус», сертифікат від 09.02.2022 (30 годин), курс «Медіаграмотність: практичні навички».

Науково-методична діяльність

2014 рік 

Кошова Ю. О. Формування готовності майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентському колективі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти»:  (22 жовтня 2015) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Біла Церква: БІНПО. 2015. С.121-125.

Кошова Ю. О. Педагогічний вплив на формування позитивного соціально-психологічного клімату в студентській групі в умовах реформи освіти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіти у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  (19-21 листопада 2015). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. V (65) том. К. : Гнозис, 2015. С. 214-222.

2016 рік

Кошова Ю. О. Формування соціальної компетентності майбутніх педагогів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

Кошова Ю. О. Виховання особистості в колективі // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С. 80-95.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в   системі неперервної освіти»:  (10 листопада 2016) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2016. С. 13-16.

Кошова Ю. О. Технологія формування конфліктологічної компетентності у викладачів ВНЗ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  (24-26 листопада 2016). Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. ІІІ (71) том. К. 2016. С. 65-72.

2017 рік

Кошова Ю. О. Формування умінь управління конфліктами у студентів ВНЗ // zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktica konferencia «Інновація в вищій школі в галузі соціології, психології та політології»:  (10-11 березня 2017). Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo (Вища школа Данубиус, Сладковічево, Словенія). 2017. С.101-104.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017.132 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: практикум. Біла Церква. 2017. 112 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: тестові завданн. Біла Церква. 2017. 44 с.

Літвін Ю. О. Теорія і методика роботи з дитячими молодіжними організаціями: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Етнопедагогіка: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 56 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 60 с.

Літвін Ю. О. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2017. 30 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 54 с.

Літвін Ю. О. Основи сценарної роботи соціальної педагога: матеріали до проведення лекцій та практичних занять.  Біла Церква. 2017. 96 с.

Літвін Ю. О. Соціальна робота в сфері дозвілля:методичні рекомендації до самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 68 с.

2018 рік

Літвін Ю. О. Громадянське виховання та розвиток особистості студентів настановами В. О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 150-154. URL

Літвін Ю. О. Адаптація першокурсників до освітнього процесу в коледжі як один із важливих чинників результативності навчання. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 220-225. URL

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

Літвін Ю. О. Соціальна компетентність як важливий компонент професійної діяльності студентів : Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» : спеціальний тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»  № 4. К. 2. Том ІІІ (85). Київ : Гнозис, 2019. С. 182-189.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Літвін Ю. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початкової школи через систему дистанційного навчання. Педагогіка і психологія : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2020 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. Ч. І. С. 85-88.

Літвін Ю. О. Формування психолого-фасилітативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Педагогіка та психологія : виклики і сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 01-02 травня 2020 р.,). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІІ. С. 55-58.

Літвін Ю.О. Формування навичок педагогічної рефлексії у майбутніх вчителів початкової школи. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 року) : збірник тез.  Прилуки : Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, 2020. С. 304-307. URL

Учасник вебінару «Нове в законодавстві про дошкільну освіту. IV квартал» (1 година), ТОВ MCFR. Цифрове видавництво, сертифікат від 31.01.2020.

Учасник вебінару «Лепбук у роботі вихователів та вчителів початкової школи» ( 2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 14.02.2020.

Учасник семінару «Методики розвитку дітей» (8 годин), Академія талановитих керівників, сертифікат від 14.03.2020 № 26371.

Учасник вебінару «Організція дистанційного навчання за допомогою Google класу» (4 години), ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 18.03.2020 № В-000346.

Учасник вебінару «Використання сервісу  Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від  25.03.2020 № В250-199061.

Учасник вебінару «Он-лайн сервіси для вчителів» (1 година), Міністерство цифрової трансформації України «Дія», сертифікат від 26.03.2020.

Учасник вебінару «Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі  Wizer.me та  Classkick» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від  23.04.2020 № VS 901267.

Учасник вебінару «Лепбук у роботі вихователів та вчителів. Організація он-лайн занять з раннього розвитку» (3 години), Академія талановитих керівників, сертифікат від 25.04.2020 № 50955.

2021 рік

Учасник регіонального вебінарау «Нова українська школа: реалізація принципів наступності та послідовності між дошкільною та початковою освітою», Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка», сертифікат від 02.02.2021 № 47 (2 години).

Літвін Ю. О., Кучер Н. С. Інноваційні технології як засіб розвязання конфліктів. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ століттіматеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне, 2021. С. 117-122.  URL

2022 рік

Літвін Ю. О. Використання інтерактивних технологій навчання як засобу формування загальних та спеціальних компетентностей. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Cambridge. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. URL

Літвін Ю. О. Використання інтерактивної дошки MIRO у підготовці компетентних майбутніх вчителів початкових класів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / за ред. Н. О. Пахальчук; О.П. Демченко. м. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. Вип. 11. С. 362-365. URL

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 17.10.2022 НС07341, вебінар «Бренд вчителя – один з елементів сучасності» (2 години).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Павленко А. О. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до організації партнерської взаємодії з батьками. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / за заг. ред. В. С. Кулішова, А. М. Лукіянчук, О. О. Рудич., Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 65-69. URL

Фокіна Є. В. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до формувального оцінювання результатів навчання учнів. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / за заг. ред. В. С. Кулішова, А. М. Лукіянчук, О. О. Рудич., Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 84-87. URL

Нагороди

2015 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2020 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Маценко Ірина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини (1990), Харківський державний університет ім. М. Горького (1994), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАП України (2016).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1423-17, за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

ТОВ «Всеосвіта», свідоцтво від 11.02.2019 № АР 988861 (2 години),  вебінар «Сучасна школа: три покоління (X, Y, Z) в одному кабінеті або лайфхаки від медіаосвіти» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 00721 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 17.09.2021, СП 35830447/1570-21, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмета, курсу, дисципліни, навчального модуля» (180 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Маценко І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх педагогів до формування соціальної компетентності молодших школярів. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік 

Маценко І. В. Загальна психологія: тестові завдання (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальність 5.01010601 «Соціальна педагогіка»). Біла Церква. 2015. 36 с.

2016 рік

Маценко І. В. Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. Відхилення у поведінці // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С. 65-80.

Учасник Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» (10 листопада 2016 року).

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Учасник регіонального науково-практичного семінару «Професійний розвиток педагогічних працівників ПТНЗ в умовах євроінтеграції» (08 червня 2017 року).

2018 рік

Михайловська В. О., Маценко І. В. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (22 травня 2018 року) / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М. 2018. С. 66-72.

2019 рік

Учасник вебінару «Сучасна школа: ри покоління (Х, Y, Z) в одному кабінеті або лайфхаки від медіаосвіти», свідоцтво АР988861 від 11.02.2019.

Ірина Маценко, Лариса Мітокару. Підготовка майбутніх учителів до формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інтерактивного навчання. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 71-74. URL 

Учасник Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення» (4 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 07.11.2019 № РВ940519.

2020 рік

Учасник вебінару «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 19.05.2020 № HI069771.

Нагороди

1991 рік. Почесна Грамота відділу народної освіти Смілянського районного виконавчого комітету та ради голів профкомів та профорганізацій.

2000 рік. Грамота Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2006 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Медвідь Лариса Вікторівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1988), Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Грінченка (2000)

Підвищення фахової кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1424-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 05.06.2018 12СС 02125295/041535-18, курси за програмою «Дошкільна освіта» (168 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 11.01.2019 (2 години), семінар-практикум «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0592-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

Український відкритий університет післядипломної освіти, сертифікат від 15.03.2021, № 1145/21-ВУ, курс «Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 11.02.2022, серія ПК № 02139618/1120-22, курси за освітньою програмою «Ціннісні орієнтири педагога Нової української школи (з компонентом медіаграмотності)» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації студентам щодо організації самостійної рооти з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 39 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання  . Біла Церква. 2013. 48 с.

Медвідь Л. В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка». Біла Церква. 2013. 35 с.

Медвідь Л. В., Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.

Стаднік Н. В, Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ IV. Основи управляння загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство). Біла Церква, 2013. 28 с.

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Цеква. 2013. 38 с.

2015 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі // Матеріали Міжнародної науково-пратичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО. 2015. С. 77-79.

2016 рік

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації в початковій школі // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін..  Біла Церква. 2016. С. 26-30.

Медвідь Л. В. Підготовка майбутніх вчителів до використання ефективних прийомів засвоєння інформації у початковій школі. [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти». 2016. URL

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Медвідь Л. В. Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква. 2017. 38 с.

2018 рік

Медвідь Л. В. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника засобами ейдетики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 46. С. 256-259.

2019 рік

Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Інноваційні технології формування і розвитку фахової майстерності майбутніх педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 2. 703 с. С. 506-511. URL

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник Всеукраїнського наукового онлайн-форуму «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри», сертифікат від 27 травня 2020 року.

2021 рік

Стаднік Н. В., Медвідь Л. В.  Структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 415-422.  URL

Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Система роботи соціального педагога щодо профілактики та подолання булінгу в освітньому середовищі. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), October 29, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. С. 60-64. URL 

2022 рік

Медвідь Л. В. Використання ейдетики в навчанні молодших школярів в Новій українській школі. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / за ред. Н. О. Пахальчук; О.П. Демченко. м. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. Вип. 11. С. 259-261. URL 

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Клочан В. Ю. Використання арт-терапевтичних засобів у практиці роботи майбутніх соціальних педагогів // Матеріали V Міжнародної електронної конференції «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики». 14-15 березня 2018 року. Електронний ресурс. URL

2015-2017 роки. Керівник гуртка «Пізнай себе».

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Міщенко Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист 

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1982).

Підвищення фахової кваліфікації: 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1425-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів» (210 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 09.01.2018 (2 години), семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 11.01.2019 (2 години),  семінар-практикум «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0593-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», сертифікат від 01.03.2021 № 1126/21-ВУ, курс «Шкільний урок ХХІ ст.: типи, проєкти, аналіз. Нотатник педагога» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.01.2022 серія ПК № 02139618/0806-22, курси підвищення фахової кваліфікації за освітньою програмою «Хмарні сервіси та конструктори сайтів як засоби створення цифрового освітнього контенту» (30 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 18.09.2022, № GDTfe-02-03553 (30 годин), дистанційний курс «Цифрові інструменти Google для освіти».

Науково-методична діяльність

2014 рік

Міщенко Т. О. Технологія організації рефлексивної діяльності суб’єктів педагогічного процесу: науково-методичний посібник. Біла Церква. 2014. 258 с.

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект «Покоління NEXT і його  соціалізація»: інформаційно-методичний збірник (+ CD диск). Біла Церква. 2014.48 с.

2016 рік

Міщенко Т. О. Соціально-педагогічний проект як пошуково-дослідницький підхід  у вивченні психолого-педагогічних дисциплін і організації навчально-технологічної практики студентів в умовах становлення інформаційного суспільства // Матеріали з досвіду роботи «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу». Біла Церква. 2016. С. 21-23.

Міщенко Т. О. Організація рефлексивної діяльності як науково-дослідницький підхід у вивченні основ педагогічної майстерності в умовах становлення інформаційного суспільства // Матеріали з досвіду роботи «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжу». Біла Церква. 2016. С. 23-24.                                                                    

Міщенко Т. О. Техніка активного слухання: нерефлексивна і рефлексивна форма // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі: психолого-педагогічні дисципліни» / уклад. Н. В. Бодрик, Ю. О. Кошова та ін.. Біла Церква. 2016. С.37-50.

2017 рік

Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (18 травня 2017).

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Початкова освіта». Біла Церква. 2017. 48 с.

Міщенко Т. О. Методика виховної роботи: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 58 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Соціальна педагогіка/Соціальна робота». Біла Церква. 2017. 47 с.

Міщенко Т. О. Нові педагогічні технології: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 46 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Біла Церква. 2017. 24 с.

Міщенко Т. О., Стаднік Н. В. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти //  Збірник наукових праць: наукові записки «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Випуск 17 (60): Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / редкол.: В. В.Вербець, М. С.Янцур, І.Д. Бех та ін.. Рівне: РДГУ. 2017. С. 32-37.

2018 рік

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: практикум. Біла Церква. 2018. 148 с.

2019 рік

Міщенко Т. О. Професійний саморозвиток педагога у системі відкритої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 357-360.

Міщенко Т. О. Рефлексія як умова професійного розвитку і самовдосконалення педагога. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 49. С. 121-127.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-2318.

Міщенко Т. О. Психолого-педагогічні аспекти організації традиційного та інноваційного навчання студентів. Зимові наукові читання - 2021матеріали LXXVII Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції. Чернівці2021С.  126-137. URL

2016-2017 роки. Керівник майстер-класу «Підготовка компетентного фахівця в умовах сучасного освітнього середовища».

Нагороди

1993 рік. Грамота Міністерства освіти України.

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Мушинська Людмила Степанівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

donchenkoМушинська Людмила Степанівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (1981).

Підвищення фахової квіліфікації:

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 09.01.2018 (2 години), семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (визнані рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ГО «Освіторія», EdEra, сертифікат від 13.01.2019 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КЗН КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»,  свідоцтво № 03985, 2019,  курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 25.11.2020 № СС 38282994/2428-20, програма підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів фахової передвищої освіти «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0595-20, курси за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин); 

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 01.10.2021 року № СП 35830449/1900-21, навчання за освітньо-професійною програмою «Завідувачі навчально-виробничої практики закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (120 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Мушинська Л. С. Соціологія: методичні рекомендації студентам до підготовки семінарських занять. Біла Церква. 2015. 37 с.

2016 рік

Мушинська Л. С. Патріотичне виховання молодших школярів // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі: суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л. С. Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 28-32.

Мушинська Л. С. Предмет, структура і функції соціології // Науково-методичне видання «Інноватика у освітньому процесі : суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін.. Біла Церква. 2016. С. 76-85.

2018 рік

Мушинська Л. С. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в закладах з інклюзивною формою навчання.  // Збірник наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» / наук. редактор Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М.. 2018. С. 84-88.

2019 рік

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Мушинська Л. С., Ісаєва Р. М., Особливості професійної підготовки вчителів початкових класів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 161-164. URL

Завершила онлайн-курс «Академічна доброчесність» (4 год.) на платформі EdEra, сертифікат від 23.08.2020.

2021 рік

Мушинська Л. С. Теорія і методика виховної роботи: конспект лекцій / автор-укладач Л. С. Мушинська. Біла Церква, 2021. 64 с. 

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Особливості організації статевого виховання в українських закладах освіти в умовах сьогодення», ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 13.05.2021 № TJ354903 (10 годин).

2016-2018 роки. Керівник семінару-практикуму «Педагогіка партнерства як запорука якісної підготовки майбутнього фахівця-інноватора».

Нагороди

2017 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2020 рік. Почесна Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»

Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1979).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  03.11.17 СП  № 35830447/2548-17, курси за  категорією «Завідувачі кафедр і структурних підрозділів, викладачі закладів ППО з психології та педагогіки» (210 годин);

Люблинський науково-технічний парк, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша), сертифікат від 27.11.2017-01.12.2017, науково-педагогічне стажування «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (3 кредити);

курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (5 кредитів ECTS), свідоцтво від 22.05.2018 року № 22052018-15;

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 08.01.2019 (2 години),  семінар-практикум «Формування інноваційного освітнього простору початкової школи в умовах реалізації концепції НУШ» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020 СП 35830447/0597-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 25.01.2021 ОЕ 0051-21/КО, курси за програмою підготовки освітніх експертів із проведення інституційного аудиту «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК»,  сертифікат від 02.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4015-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Гуменюк Т. С., Олешко Л. В. з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК»,  сертифікат від 09.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4059-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Діденко Н. Г., з теми «Формування культури інженерного мислення дітей дошкільного віку можливостями STREAM-освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 05.11.2021, СП 35830447/2608-21, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів», тема «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти» (120 годин);

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 22.12.2021, № ВО/36, навчання за Програмою підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО (90 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0808-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. № 28. С. 327-332.

Панченко Т. Л. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з порушеннями мовлення / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. № 27. С. 149-152.

2015 рік

Панченко Т. Л. До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / Т. Л. Панченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. Вип. 29. С. 220-226. URL

Панченко Т. Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації / Т. Л. Панченко // Народна освіта. 2015. Випуск № 1(25). URL

Панченко Т. Л. Організація домашньої самостійної навчальної роботи дітей з інвалідністю в умовах інклюзії // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 6, у 2 т. / за ред.. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. Т.2. С. 178-189. (Index Copernicus International).

Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища : теоретичний аналіз поняття // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2015. С. 98-111.

2017 рік

Панченко Т. Л. Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. № 34. подано до друку. (Index Copernicus International).

Панченко Т. Л. Проблемні питання захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Гуманіарні студії. №274. 2017. С. 150-159. (Index Copernicus International, Google Scholar, ResearchBib, AGRIS, MIAR).

Панченко Т. Л. Методичні рекомендації щодо організації психологічного і соціального супроводу інклюзивного навчання /Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів №3(197) 2017. URL:https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/982

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. Психологія : навчальний посібник / за ред. Т.Л. Панченко. – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. 138 с. URL

Панченко Т.Л. Готовність до інклюзії як складова професійної компетентності педагога: теоретичний аналіз // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «International research and practice conference «Modern methods innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»» (Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017). Люблін, 2017. С. 110-114.

Панченко Т. Л. Психологічні аспекти професійної діяльності фахівців соціономічних професій // матеріали V Всеукраїнської науково-практ. конференції (з міжнародною участю) «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору» (25-27 квітня 2017 р., м. Вінниця). Вінниця, 2017. С. 104-107.

Панченко Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти професійного самовизначення особистості // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (18-19 травня 2017 р., м. Київ). С. 113-116.

2018 рік

Панченко Т.Л., Заплатинська А.Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку / Т.Л. Панченко, А.Б. Заплатинська // Народна освіта. №3/36. 2018. URL

Панченко Т. Л. Психологічні аспекти процесу формування громадянської компетентності особистості / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 111-114.

Панченко Т.Л. Психологічні аспекти безпеки інклюзивного освітнього середовища у вищій школі. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / М.В.Півторак, Н.С. Пасічник, О.П. Цвид_гром, О.П. Хомчук [та ін.] ; за заг. ред, Я.В. Новака. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С.68-78.

2019 рік

Панченко Т. Л. Інклюзивна компетентність педагога. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 133-136. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 26.03.2020 № b1f1e7e7092a4b1192e30dfb68e46718.

Панченко Т. Л. Соціально-психологічні особливості мотивації навчання сучасних студентів. Modern science, practice, society : аbstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference (25-26 May 2020). Boston, USA 2020. Р. 370-372. URL

Panchenko T. L. Formation of future primary school teachers’ inclusive competence in the learning process. Education, Law, Business : Collection of scientific articles. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. Р. 92-96. URL

Zaplatynska, A., Zavadska, T., Oliinyk, H., Pavelkiv, R., Panchenko, T., Sichkar, S., & Vasylieva-Khalatnykova, M. (2020). Justification of the professional image for the development of the educator's professional image. Journal of Entrepreneurship Education, 23(1). URL

2021 рік

Учасник Міжнародної науково-професійної конференції «Actual Problems of Science and Education», Будапешт, сертифікат від 03.02.2021.

Учасник IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології», сертифікат від 18.03.2021 IV MKO № 136 (8 годин).

Учасник ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Science and education: problems, prospects and innovations», сертифікат від 28.05.2021 (24 години).

Панченко Т.Л., Стаднік Н.В., Волинець Ю.О., Панченко М.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 230 с. С. 205-209. URL

Panchenko T.L., Stadnik N.V. Structure of sense of responsibility children of primary school age. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 105-111. URL

Panchenko T. , Stadnik N., Volynets Y. (2021). Pedagogical Conditions for the Formation of Leadership Qualities of Future Heads of Preschool Education Institutions JILC (Journal of International Legal Communication) 2, 75-96. Рp.75-96URL 
Учасник стратегічної сесії, організованої Українською інженерно-педагогічною академією «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та Європейські стандарти», сертифікат від 29.11.2021, № UEPA-SS1-2021-366 (8 годин).
Учасник онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя на тему «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат від 15.12.2021 № Y1512211156060DAFC (10 годин).
Панченко Т. Л. Особливості діяльнісного підходу в початковій школі. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 6-8. URL

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23

Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 49. Том 1. 290 с. С. 146-152. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/49_2022/part_1/49-1_2022.pdf.

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

1994 рік. Відмінник освіти України.

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (2013).

Підвищення фахової кваліфікації:

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018 12СС  02125295/002781-18 про підвищення кваліфікації за напрямом «Дошкільна освіта» (168 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 08.01.2019 (2 години), семінар-практикум «Формування інноваційного освітнього простору початкової школи в умовах реалізації концепції НУШ» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0600-20,   підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема  «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01491 (30 год), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 16.04.2021 серія ПК № 02139618/3369-21, навчання за освітньою програмою «Формування ключових компетентностей молодших школярів: інноваційні підходи» (120 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.10.2022 серія ПК № 02139618/5356-22, навчання за освітньою програмою «Діяльнісний підхід у початковій школі» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Ратушинська А. С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Ратушинська А. С. Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій  // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 37-38.

Ратушинська А. С. Збірник тестових завдань з методики навчання предмета «Я у світі». Біла Церква. 2015. 32 с.

2016 рік

Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя // Вища школа. 2016. №10. С. 88-96.

Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. / ред. кол.: Безлюдний О.І. та ін.. Умань : ФОП Жовтий О. О. 2016. Випуск 13. 227 с.

Ратушинська А. С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2016. Випуск СХХХІ (131). 250 с. (Серія педагогічні науки). С. 137-146.

Anastasia Ratushinskaya The art of being a teacher [Електронний ресурс] // Педагогика. Обсуждения современной науки / Pedagogika.Priorytetoweobszary badawcze: od teorii do praktyki 30.05.2016 - 31.05.2016 Люблин / Lublin. URL

Ратушинська А. С. Самоактуалізація особистості в умовах сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти».  2016. URL

Ратушинська А. С. Розвиток професійно важливих якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі: суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква. 2016. С. 19-27.

2017 рік

Ратушинська А. С. Педагогічний самоменеджмент // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр.  Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). К.: Гнозис. 2017. С. 377-386.

Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП. 2017. Вип. 5 (34). С. 89-99. (Серія «Педагогічні науки»).

2018 рік

Ратушинська А. С. Самосвідомість педагога та його професійна рефлексія. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 59-61. URL

2019 рік

Скачкова В. О., Ратушинська А. С. Діяльнісний підхід у дидактиці початкової освіти. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих :  зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. : [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. : Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 105-108.

Ратушинська А. С. Сучасні підходи в дослідженні професійного педагогічного мислення. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 94-104. URL 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Ратушинська А. Формування критичного мислення в учнів початкових класів. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Бостон, США: Видавництво BoScience, 2021. С. 813-821. URL

Ратушинська А. Актуальні проблеми початкової школи  Наука та освіта: проблеми, перспективи та інновації: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Кіото, Японія: CPN Видавнича група,  2021. С. 161-168. URL 

Учасник VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Fundamental and applied research in the modern world», сертифікат від 19.03.2021 (24 години).

Учасник VII Міжнародної науково-практичної конференції «Science and Education: problems, prospects and innovation», сертифікат від 03.04.2021 (24 години). 

2022 рік

Ратушинська А. С., Гуніна Н. В. Організація творчого проєкту в умовах дистанційного навчання. Scientific progress: innovations, achievements and prospects: proceedings of II International Scientific and Practical Conference. MDPC Publishing, Munich, Germany. 2022. С. 180-185. URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваціні тренди в освіті та науці: від теорії до практики», сертифікат від 16.11.2022 (8 годин).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кривенко М. О. Зміст навчання проектно-дослідницької діяльності в початковій школі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ.  2018. С. 68-69. URL

Роїк Н. В. Формування управлінської компетентності майбутнього педагога початкової школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 105-106. URL

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 108-110. URL

Скрипка Н. В. Гуманна особистість в освітньому просторі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 112-116. URL

Товстопят К. В. Психолого-педагогічні аспекти ефективної взаємодії вчителя і батьків у початковій школі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 128-130. URL

Юрченко М. А. Питання розвитку ІКТ в умовах Нової української школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 151-152. URL

Скачкова В. О. Модель самоосвітньої діяльності вчителя початкової школи. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 66-67. URL

Галянт Д. В. Способи залучення батьків до освітнього процесу в початковій школі. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Бостон, США: Видавництво BoScience, 2021. С. 413-418. URL

Ткачук О. О. Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, Україна, 2021. С.23-26. URL

Сад Д. М. Роль сім'ї у підготовці дітей до навчання в школі. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, Україна, 2021. С.61-63. URL

Каменюк К. В. Особливості виховання дітей з порушенням мовлення у ЗДО. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, Україна, 2021. С.23-26. URL

Сад Д. М. НУШ як крок вперед. В чому тепер полягає завдання вчителя початкових класів. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 31-33. URL

Ковальчук А. А. Мотивація саморозвитку сучасного вчителя. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 33-35. URL

2018-2020 рік. Керівник гуртка «Юний науковець».

2020-2022 рік. Керівник наукового гуртка «Пошук».

Нагороди

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Елктронна адреса:  five_ocean@ mail.ru

Стаднік Надія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

stadnikСтаднік Надія Вікторівнакандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  викладач-методист

Освіта: Білоцерківське педагогічне училище (1991), Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997).
Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «БГПК», семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (2 години), сертифікат від 09.01.2018 (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

Інститут проблем виховання НАПН України (наказ від 01.04.2019 № 23-о.д.), довідка про стажування від 29.04.2019 року № 01-11/183 (120 годин);

ГО «ІППО», курси підвищення кваліфікації за темою «Анкетування, тести та квести за допомогою Google форм» (15 годин), сертифікат від 24.08.2020 № 79076656 (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 10.12.2020 № 17); 

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 05.05.2020, серія ПК № 02139618/2495-20, курси підвищення фахової кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти (150 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19.03.2021, серія ПК № 02139618/2692-21, навчання за освітньою програмою «Психолого-педагогічний супровід дітей і молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 02.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4017-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Т. Гуменюк, Л. Олешко з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0809-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин);

Інститут обдарованої дитини НАПН України, сертифікат від 31.05.2022 СД-300522/1691, Всеукраїнський онлайн-семінар «Обдарованість: методи діагности та специфіка моніторингу» (15 годин);

Інститут обдарованої дитини НАПН України, сертифікат від 25.06.2022, XІV Науково- практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості в умовах воєнного стану» (21 година);   

Інститут обдарованої дитини НАПН України, сертифікат від 01.10.2022, Всеукраїнська міжгалузева онлайн-конференція «Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки» (24 години).

Навчально-методична діяльність
2013 рік
Стаднік Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пра. Переяслав-Хмельницький. 2013. Вип. 28. Том ІІ. С. 326-332.
Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2013. Вип. 17. Кн. 2. С. 313-321.
Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 41 с.
Стаднік Н. В. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Біла Церква. 2013. 94 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.
Стаднік Н. В.,Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) Біла Церква. 2013. 28 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Церква. 2013. 38 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.
2014 рік
Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. Вип. 18. Кн. 2. С. 280-289.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 28 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання / авт.-уклад. Н. В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 59 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика) / авт.-уклад.Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 63 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 26 с.
Стаднік Н. В. Погляди К. Д. Ушинського на навчально-виховний процес у школі та підготовку вчителя до його реалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці» (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського). 20-21 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К. Д. Ушинського»,Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В. І. Ковальчук, О. С. Зубченко. К. :Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2014. С. 118-126.
Стаднік Н. В. Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації // Матерали звіту науково-практичної конференції «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. Івано-Франківськ: НАІР. 2014. Вип. 4. С. 231-234.
2015 рік
Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. С. 269-279.
Стаднік Н. В. Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2015. № 3. С. 60-64.
Стаднік Н. В. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол. : Огнев’юк В. О. Хоружа Л. Л. [та ін.]. К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2015. № 24. С. 93-97.
Стаднік Н. В., Докукіна О. М. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2015. 132 с.
Стаднік Н. В., Ігнатенко І. М. Особливості формування готовності майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи у початковій школі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку наукиі освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 7. С. 135–137. URL
Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі» . К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. С. 269-279.
Стаднік Н. В., Романенко Л. В. Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності // Матеріали ХVІII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 18. С. 217-220. Режим доступу
2016 рік
Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія. К. : ЦТ «Компринт». 2016. 164 с.
Стаднік Н. В., Савчук О. О. Підготовка майбутнього вчителя до виховання здорового способу життя молодших школярів //  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький. 2016. Вип. 10. С. 245-247. URL
Стаднік Н. В., Стаднік Р. Л. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця». Переяслав-Хмельницький. 2016. Ч. ІІ. С. 186-189.
Стаднік Н. В. Сучасний стан підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання молодших школярів // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2016. Вип. 13. С. 89-90. URL
2017 рік
Стаднік Н. В., Міщенко Т. О. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти // Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» / наук. записки РДГУ. Рівне: РДГУ. 2017. Вип. 17 (60). С. 32-37.
2018 рік
Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Тeорeтичнi засади формування готовностi майбутнiх дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2018. Вип. 39. С. 232-235. URL
Стаднік Н. В., Гайдай Ю. Ю. Тeopeтичнi зaсaди фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх дoшкiльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дiтeй paнньoгo вiку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2018. Вип. 40. С. 257-260. URL
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Реалізація програми навчальної дисципліни «Організація співпраці з батьками» у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 3 (36). URL
2019 рік
Стаднік Н. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL
Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Теоретичні засади морального виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах партнерської взаємодії. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 44. С. 254-257.
Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL
Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL
Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах євроінтеграції. Молодий вчений. 2019. №10. С. 538-542. URL
Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Інноваційні технології формування і розвитку фахової майстерності майбутніх педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 2. 703 с. С. 506-511. URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Концептуальні засади партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців : науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК». 2019. Частина 1. 50 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi фахівців дошкiльної освіти до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку : науково-методичний посібник.  Біла Церква : КНЗ КОР«КОІПОПК». 2019. Частина 2. 87 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками дiтeй раннього вiку : науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 3. 101 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку: науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 4. 94 с.
Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О.П. Литвин, О.В. Тимченко, Т.Л. Панченко, Н.В. Стаднік, Н.В. Бодрик. Біла Церква. 2019. 52 с.
2020 рік
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Упровадження інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів. Народна освіта : електронне наукове фахове видання, 2020. Вип. 2 (41). URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці. Народна освіта: електронне наукове фахове видання, 2020. Вип. 2 (41). URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В., Волинець Ю. О. Теоретичне обґрунтування моделі партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020. C. 34-37.
Stadnik N., Volynets Yu., Volynets E. Formation of future specialists readiness for pre-school education in carrying out professional activity in the conditions of European integration. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 492 p., P. 38-55. ISBN: 978-9934-588-38-9. DOIURL
Навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна освіта» в рамках І Міжнародної науково-практичної конфереції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», (6 годин), сертифікат від 29.05.2020, № МІК 2-032.
Stadnik N., Matushevska O., Volynets Yu. Theoretical grounds and model of formation of future preschool teachers’ readyness to work with young children’s parents. Professional development of the teacher in the light of European integration processes: collective monograph / in the sciences. edit prof. Tsvetkova Hanna – Hameln : InterGING, 2020 (подано до друку).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Сучасні підходи до організації виховної роботи в закладах освіти» (8 годин), ТОВ «Всеосвіта», сетрифікат від 03.12.2020 року № FB174491.

2021 рік

Учасник Міжнародної науково-професійної конференції «Actual Problems of Science and Education», Будапешт, сертифікат від 03.02.2021.

Учасник Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Формування компетентностей педагога та технологій навчання», підвищення кваліфікації в ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» за темою «Онлайн інструменти Canvas, Prezi, Learning Apps, Kahoot, Mural, Padlet, Quizizz, Gamilab для організації дистанційного навчання», сертифікат від 14.03.2021 № 1761157274128 (15 годин).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти», КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, сертифікат від 14.05.2021.

Учасник ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Science and education: problems, prospects and innovations», сертифікат від 28.05.2021 (24 години).

Стаднік Н.В., Волинець Ю.О. Дослідницькі уміння майбутніх дошкільних педагогів: сутність та класифікація. Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica, Pan, 11 de octubr Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica, Panamá, 11 de octubre de 2021. Panamá - Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. e de 2021. Panamá - Vinnytsia: Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. С. 155-156. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.06.2021/550.

Стаднік Н.В., Панченко Т.Л., Волинець Ю.О., Панченко М.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 230 с. С. 205-209. URL

Stadnik N.V., Volynets Yu.O., Matushevska O.V. Pedagogical conditions of creativity development of future preschool teachers in the process of pedagogical practice. The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 195-203. URL

Stadnik N.V., Matushevska O.V., Volynets Yu.O. Monitoring system for formation of self-assessment of children of senior preschool. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 151-160. URL 

Stadnik N.V., Baraieva D.О. Рsychological and pedagogical fundamentals of formation of careful attitude of young school children to nature. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 98-104.  URL

Stadnik N.V.,  Panchenko T.L. Structure of sense of responsibility children of primary school age. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 105-111. URL

Стаднік Н. В., Медвідь Л.В  Структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 415-422.  URL

Stadnik N., Volynets Y., Panchenko T. (2021). Pedagogical Conditions for the Formation of Leadership Qualities of Future Heads of Preschool Education Institutions JILC (Journal of International Legal Communication) 2, 75-96. https://doi.org/10.32612/uw.27201643.Рp.75-96. URL 
Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Система роботи соціального педагога щодо профілактики та подолання булінгу в освітньому середовищі. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), October 29, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. С. 60-64. URL 
Учасник онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя на тему «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат від 15.12.2021 № Y1512211159360У7У0 (10 годин).
2022 рік
Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 49. Том 1. 290 с. С. 146-152. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/49_2022/part_1/49-1_2022.pdf.

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Зенюк Д, Семенова Н. Система моніторингу формування самооцінки дiтeй старшого дошкiльного вiкуСучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції. Т. 4, м. Мукачево, 3 грудня,  2021 рік / ГО «Молодіжна  наукова  ліга». Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2021. 108 с. URL

Нагороди

2019 рік. Подяка Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

2021 рік. Подяка Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

2021 рік. Грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Веред Аліса Олегівна, спеціаліст

Веред Аліса фото

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2018)

Підвищення фахової кваліфікації:

Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП), сертифікат від 05.06.2021 року № UKR-230-2021 (200 годин), навчання за програмою Базового курсу з Позитивної транскультуральної психотерапії відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 06.05.2021 № CY725358 (30 годин), підвищення кваліфікації на курсах «Використання арт-практики «нейрографіка» у життєво-професійній діяльності педагога» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.12.2021, № 13);

ТОВ «Едюкейшнал Eра», сертифікат від 09.10.2022, онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 годин) (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2022 № 12).

Навчально-методична діяльність

2019 рік

Литвин О. П., Веред А. О. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх учителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 51. С. 155-159. URL

2020 рік

Литвин О. П., Веред А. О. STEAM-освіта як умова формування професійної мобільності майбутніх вчителів початкових класів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 141-145. URL

2021 рік

Онлайн-курс «Школа подружнього життя» (20 годин), ГО «Моє покоління», сертифікат №972, від 15.06.2021 року.

Онлайн-курс «Сексуальна освіта» (10 годин), ГО «Прометеус», сертифікат від 08.11.2021 року.

Учасник онлайн-семінару «Робота практичного психолога ЗФПО в умовах дистанційної освіти: виклики сьогодення» (8 годин), Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 25.11.2021 року № СС 38282994/4360-21.

2022 рік

Косяк О., Веред А., Янакова Д. Так народжується сила: робота психологічної служби коледжу під час воєнного стану. Освітня траєкторія: інформаційний вісник. Вип. № 4 (32), вересень 2022. URL

Веред А. О. Аналіз чинників формування девіантної поведінки у підлітковому віці: особливості профілактичної роботи. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 59-61. URL