Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Панченко Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1979).

Підвищення фахової кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  03.11.17 СП  № 35830447/2548-17, курси за  категорією «Завідувачі кафедр і структурних підрозділів, викладачі закладів ППО з психології та педагогіки» (210 годин);

Люблинський науково-технічний парк, університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша), сертифікат від 27.11.2017-01.12.2017, науково-педагогічне стажування «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (3 кредити);

курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (5 кредитів ECTS), свідоцтво від 22.05.2018 року № 22052018-15;

 КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 08.01.2019 (2 години),  семінар-практикум «Формування інноваційного освітнього простору початкової школи в умовах реалізації концепції НУШ» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020 СП 35830447/0597-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 25.01.2021 ОЕ 0051-21/КО, курси за програмою підготовки освітніх експертів із проведення інституційного аудиту «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК»,  сертифікат від 02.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4015-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Гуменюк Т. С., Олешко Л. В. з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК»,  сертифікат від 09.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4059-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Діденко Н. Г., з теми «Формування культури інженерного мислення дітей дошкільного віку можливостями STREAM-освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 05.11.2021, СП 35830447/2608-21, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів», тема «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти» (120 годин);

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 22.12.2021, № ВО/36, навчання за Програмою підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО (90 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0808-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин).;

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 23.12.2022, № НПО/114, навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Наставництво в педагогічній освіті» (60 годин);

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 23.12.2022, № ПСП/50, навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Психосоціальна підтримка вчителів і дітей в умовах війни» (60 годин);

The MHPSS Collaborative, сертифікат від 31.03.2022 № 113, навчання за програмою підвищення кваліфікації «Благополуччя дітей та педагогів: дієві інструменти практики психосоціальної підтримки» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. № 28. С. 327-332.

Панченко Т. Л. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з порушеннями мовлення / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. № 27. С. 149-152.

2015 рік

Панченко Т. Л. До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / Т. Л. Панченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. Вип. 29. С. 220-226. URL

Панченко Т. Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації / Т. Л. Панченко // Народна освіта. 2015. Випуск № 1(25). URL

Панченко Т. Л. Організація домашньої самостійної навчальної роботи дітей з інвалідністю в умовах інклюзії // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 6, у 2 т. / за ред.. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. Т.2. С. 178-189. (Index Copernicus International).

Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища : теоретичний аналіз поняття // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2015. С. 98-111.

2017 рік

Панченко Т. Л. Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. № 34. подано до друку. (Index Copernicus International).

Панченко Т. Л. Проблемні питання захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Гуманіарні студії. №274. 2017. С. 150-159. (Index Copernicus International, Google Scholar, ResearchBib, AGRIS, MIAR).

Панченко Т. Л. Методичні рекомендації щодо організації психологічного і соціального супроводу інклюзивного навчання /Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів №3(197) 2017. URL:https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/982

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. Психологія : навчальний посібник / за ред. Т.Л. Панченко. – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. 138 с. URL

Панченко Т.Л. Готовність до інклюзії як складова професійної компетентності педагога: теоретичний аналіз // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «International research and practice conference «Modern methods innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»» (Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017). Люблін, 2017. С. 110-114.

Панченко Т. Л. Психологічні аспекти професійної діяльності фахівців соціономічних професій // матеріали V Всеукраїнської науково-практ. конференції (з міжнародною участю) «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору» (25-27 квітня 2017 р., м. Вінниця). Вінниця, 2017. С. 104-107.

Панченко Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти професійного самовизначення особистості // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (18-19 травня 2017 р., м. Київ). С. 113-116.

2018 рік

Панченко Т.Л., Заплатинська А.Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку / Т.Л. Панченко, А.Б. Заплатинська // Народна освіта. №3/36. 2018. URL

Панченко Т. Л. Психологічні аспекти процесу формування громадянської компетентності особистості / Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 трав. 2018 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 111-114.

Панченко Т.Л. Психологічні аспекти безпеки інклюзивного освітнього середовища у вищій школі. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / М.В.Півторак, Н.С. Пасічник, О.П. Цвид_гром, О.П. Хомчук [та ін.] ; за заг. ред, Я.В. Новака. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С.68-78.

2019 рік

Панченко Т. Л. Інклюзивна компетентність педагога. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 133-136. URL

Учасник круглого столу «Міжнародна інтеграція освіти. Українсько-польські програми: практика та перспектива», сертифікат від 26.11.2019.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 26.03.2020 № b1f1e7e7092a4b1192e30dfb68e46718.

Панченко Т. Л. Соціально-психологічні особливості мотивації навчання сучасних студентів. Modern science, practice, society : аbstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference (25-26 May 2020). Boston, USA 2020. Р. 370-372. URL

Panchenko T. L. Formation of future primary school teachers’ inclusive competence in the learning process. Education, Law, Business : Collection of scientific articles. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. Р. 92-96. URL

Zaplatynska, A., Zavadska, T., Oliinyk, H., Pavelkiv, R., Panchenko, T., Sichkar, S., & Vasylieva-Khalatnykova, M. (2020). Justification of the professional image for the development of the educator's professional image. Journal of Entrepreneurship Education, 23(1). URL

2021 рік

Учасник Міжнародної науково-професійної конференції «Actual Problems of Science and Education», Будапешт, сертифікат від 03.02.2021.

Учасник IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології», сертифікат від 18.03.2021 IV MKO № 136 (8 годин).

Учасник ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Science and education: problems, prospects and innovations», сертифікат від 28.05.2021 (24 години).

Панченко Т.Л., Стаднік Н.В., Волинець Ю.О., Панченко М.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 230 с. С. 205-209. URL

Panchenko T.L., Stadnik N.V. Structure of sense of responsibility children of primary school age. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 105-111. URL

Panchenko T. , Stadnik N., Volynets Y. (2021). Pedagogical Conditions for the Formation of Leadership Qualities of Future Heads of Preschool Education Institutions JILC (Journal of International Legal Communication) 2, 75-96. Рp.75-96URL 
 
Учасник стратегічної сесії, організованої Українською інженерно-педагогічною академією «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та Європейські стандарти», сертифікат від 29.11.2021, № UEPA-SS1-2021-366 (8 годин).
 
Учасник онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя на тему «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат від 15.12.2021 № Y1512211156060DAFC (10 годин).
 
Панченко Т. Л. Особливості діяльнісного підходу в початковій школі. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 6-8. URL

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23

Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 49. Том 1. 290 с. С. 146-152. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/49_2022/part_1/49-1_2022.pdf.

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

2023 рік

Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Методичний супровід впровадження інновацій у заклад дошкільної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 61, том 1, 2023. С. 233-239. URL 

МЦФЕР-Україна, сертифікат від 10.03.2021, вебінар «Новий Базовий компонент дошкільної освіти  – нові перспективи».

Panchenko T. L., Sydorenko Yu. V Theoretical prerequisites for the formation of resistance of participants in the educational process by means of interactive learning technologies.  Contemporary problems of pedagogy amidst the European integration of educational environment: theory and practice : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 225-249. URL

Панченко Т. Професійна культура як складова професійної мобільності педагога. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 74-77. URL

Нагороди

1994 рік. Відмінник освіти України.

2017 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2018 рік. Подяка КНЗ КОР «Киїіський обланий інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

2018 рік. Подяка КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2020 рік. Почесна грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

2021 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Панченко Марина Григорівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Панченко Марина Григорівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2004).

Підвищення фахової кваліфікації:

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 18.10.2020, № СО-0146 (30 годин), курс  «Організація освітнього середовища засобами Google Сlassroom» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020 № 17);

КНЗ КОР «КОІПОПК»,  сертифікат від 02.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4016-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Гуменюк Т. С., Олешко Л. В. з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин); КНЗ КОР «КОІПОПК»,  сертифікат від 09.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4060-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Діденко Н. Г., з теми «Формування культури інженерного мислення дітей дошкільного віку можливостями STREAM-освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022. серія ЗПК № 02139618/0804-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин);

International Foundtion «Educators and Scholars», certificate 06.02.2023, ESNo12118, International Advanced Training (Webinar) on the topic «Academic Integrity in the Training of Bachelor and Master's Degrees in the Countries of the European Union and Ukraine» (45 годин);

ГО «Джуніор Ачівмент Україна», сертифікат  від 29.08.2023 (15 годин), участь у тренінзі «Особливості впровадження та викладання курсу з підприємництва «Компанія» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.08.2023 № 11).

Науково-методична діяльність

2020 рік

Панченко М.Г. Формування готовності студентів до виховної роботи у закладі дошкільної освіти: теоретичний аналіз. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"; за заг. ред. Я.В. Новака; наук. ред. Н.С. Пасічник. - Біла Церква, 2020. С. 138-141.

2021 рік

Стаднік Н.В., Панченко Т.Л., Волинець Ю.О., Панченко М.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 230 с. С. 205-209. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/81/44.pdf

Волинець І., Панченко М. Особливості пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. Київ : Альянт, 2021. С. 65-68. URL

2022 рік

Панченко Т. Л., Панченко М. Г. Громадянська компетентність особистості: психолого-педагогічний аспект. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 грудня 2022 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Н.С. Пасічник. Біла Церква, 2022. С. 17-20. URL

Нагороди

2016 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2018 рік. Диплом володаря титулу «Лідер позашкільнох освіти» департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2019 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України. 

2022 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

Волинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

volynethВолинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (1994)

Підвищення фахової кваліфікації:

курси з проблеми «Формування ІКТ-компетентності вчителів української мови і літератури», КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 17.11.2017, серія ПК№ 02139618/4585-17 (120 годин);

EdEra, сертифікат від 26.08.2018 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

навчання в ЦІППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0582-20 (210 годин);

курси в КНЗ КОР «КОІПОПК» за програмою «Формувальне оцінювання у вивченні української мови і літератури, зарубіжної літератури», свідоцтво від 23.10.2020 ПК № 02139618/5854-20 (30 годин);

ГО «Прометеус», сертифікат від 29.03.2022 (60 годин), курс «Освітні інструменти критичного мислення» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

Міністерство цифрової трансформації України, НАДС, електронний сертифікат від 01.02.2022 № Т0037692947, курс «Безбар’єрна грамотність» (6 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0810-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин).;

 Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 23.12.2022, № НПО/26, навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Наставництво в педагогічній освіті» (60 годин);

The MNPSS Collaborftive, сертифікат від 15.02. 2023 № 84 (30 годин), підвищення кваліфікації за програмою «Благополуччя дітей та педагогів: дієві інструменти і практики психосоціальної підтримки» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2023   № 3).

Науково-методична діяльність

2013 рік

Волинець І. М. Українознавчий аспект вивчення світової літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання громадян України − передумова розвитку державності»: тези конференції. Біла Церква : КОІПОПК. 2013. С. 85-87.

2014 рік

Волинець І. М. Літературна екскурсія: форма набуття знань // Світова література. Шкільний світ.  2014.  №21 (805), листопад, 2014. С. 36-40.

2015 рік

Волинець І. М. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світова література. Шкільний світ. 2015. № 7-8 (815-816), квітень, 2015. С. 63-65.

2016 рік

Волинець І. М. Особистісний імідж сучасного педагога // [Електронний ресурс]. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2016. №1 (28). URL

2017 рік

Волинець І. М. Інформаційна культура випускника вузу як складова загальної культури // Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції  «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції». Біла Церква, 2017. С. 79-81.

Волинець І. М. Мовна/мовленнєва компетентність як основа професіоналізму // Тези доповідей ХIV наукової конференціі студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»  (4-6 квітня 2017 р.). Киів. 2017. С. 24-26.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква. 2017.  60 с.

Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення: навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2017. 65 с.

Волинець І. М. Основи красномовства: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква. 2017. 35 с.

2018 рік

Волинець І. М. Культура педагогічного спілкування // Тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»  (24-26 трав. 2018 р.): за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 54-57.

Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят.  Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск № 3 (36). URL

Волинець І. М. Соціальні комунікації як основа функціонування інформаційно-освітнього простору сучасного ВНЗ // Збірник наукових праць / за заг. ред. Я. В Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква : Білоцерківський інститут економіки та управління, 2018. Вип. 15. С. 39-43.

2019 рік

Волинець І. М. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників. Всесвітня література в школах України: щомісячний науково-методичний журнал. № 1-2 (451-452). Січень-лютий 2019. С. 2-9.

Волинець І. М. Інформаційна компетентність ососбистості як фактор формування інформаційної культури. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 87-89. URL

Волинець І. М. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у контексті трансформації сучасного освітнього простору : Всеукраїнський круглий стіл у рамках лабораторії прикладної лінгвістики кафедри романо-германської філології та перекладу факультету права та лінгвістики (Біла Церква, 29 березня 2019 року).

Волинець І. М. Використання краєзнавчих матеріалів у вивченні творчості О. де Бальзака в закладах загальної середньої світи.  Оноре де Бальзак : грані, інтерпретація, Україна : збірник наукових праць МІжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 15-16 травня 2019 р.). Київ : «Видавництво Людмила», 2019. С. 280-286.

Учасник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школі» (Київ, 04-05 квітня 2019 р.).

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Учасник IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології», сертифікат від 18.03.2021 IV MKO № 178 (8 годин).

Волинець І., Панченко М. Особливості пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. Київ : Альянт, 2021. С. 65-68. URL

Волинець І. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування діяльнісного підходу в навчанні молодших школярів. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 13-14. URL

2023 рік

Волинець І. Педагогічні аспекти професіної мобільності майбутніх учителів початкової освіти. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 99-101. URL

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2022 рік. Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2023 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України. 

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Ратушинська Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (2013).

Підвищення фахової кваліфікації:

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, свідоцтво від 16.10.2018 12СС  02125295/002781-18 про підвищення кваліфікації за напрямом «Дошкільна освіта» (168 годин);

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 08.01.2019 (2 години), семінар-практикум «Формування інноваційного освітнього простору початкової школи в умовах реалізації концепції НУШ» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0600-20,   підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема  «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01491 (30 год), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 16.04.2021 серія ПК № 02139618/3369-21, навчання за освітньою програмою «Формування ключових компетентностей молодших школярів: інноваційні підходи» (120 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 21.10.2022 серія ПК № 02139618/5356-22, навчання за освітньою програмою «Діяльнісний підхід у початковій школі» (30 годин);

Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи», сертифікат від 23.12.2022, № НПО/132, навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Наставництво в педагогічній освіті» (60 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 24.02.2023 серія ПК № 02139618/0917-23, навчання за освітньою програмою «Формування м'яких навичок у здобувачів освіти початкової школи» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2014 рік

Ратушинська А. С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів». 30-31 жовтня 2014. URL

2015 рік

Ратушинська А. С. Розвиток інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій  // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015. С. 37-38.

Ратушинська А. С. Збірник тестових завдань з методики навчання предмета «Я у світі». Біла Церква. 2015. 32 с.

2016 рік

Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя // Вища школа. 2016. №10. С. 88-96.

Ратушинська А. С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. / ред. кол.: Безлюдний О.І. та ін.. Умань : ФОП Жовтий О. О. 2016. Випуск 13. 227 с.

Ратушинська А. С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2016. Випуск СХХХІ (131). 250 с. (Серія педагогічні науки). С. 137-146.

Anastasia Ratushinskaya The art of being a teacher [Електронний ресурс] // Педагогика. Обсуждения современной науки / Pedagogika.Priorytetoweobszary badawcze: od teorii do praktyki 30.05.2016 - 31.05.2016 Люблин / Lublin. URL

Ратушинська А. С. Самоактуалізація особистості в умовах сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти».  2016. URL

Ратушинська А. С. Розвиток професійно важливих якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі: суспільні дисципліни» / уклад. Н.О.Молокова, Л.С.Мушинська та ін. Біла Церква. 2016. С. 19-27.

2017 рік

Ратушинська А. С. Педагогічний самоменеджмент // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр.  Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). К.: Гнозис. 2017. С. 377-386.

Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. К. : АТОПОЛ ГРУП. 2017. Вип. 5 (34). С. 89-99. (Серія «Педагогічні науки»).

2018 рік

Ратушинська А. С. Самосвідомість педагога та його професійна рефлексія. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 59-61. URL

2019 рік

Скачкова В. О., Ратушинська А. С. Діяльнісний підхід у дидактиці початкової освіти. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих :  зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. : [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. : Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 105-108.

Ратушинська А. С. Сучасні підходи в дослідженні професійного педагогічного мислення. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 94-104. URL 

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

2021 рік

Ратушинська А. Формування критичного мислення в учнів початкових класів. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Бостон, США: Видавництво BoScience, 2021. С. 813-821. URL

Ратушинська А. Актуальні проблеми початкової школи  Наука та освіта: проблеми, перспективи та інновації: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Кіото, Японія: CPN Видавнича група,  2021. С. 161-168. URL 

Учасник VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Fundamental and applied research in the modern world», сертифікат від 19.03.2021 (24 години).

Учасник VII Міжнародної науково-практичної конференції «Science and Education: problems, prospects and innovation», сертифікат від 03.04.2021 (24 години). 

2022 рік

Ратушинська А. С., Гуніна Н. В. Організація творчого проєкту в умовах дистанційного навчання. Scientific progress: innovations, achievements and prospects: proceedings of II International Scientific and Practical Conference. MDPC Publishing, Munich, Germany. 2022. С. 180-185. URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваціні тренди в освіті та науці: від теорії до практики», сертифікат від 16.11.2022 (8 годин).

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Кривенко М. О. Зміст навчання проектно-дослідницької діяльності в початковій школі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ.  2018. С. 68-69. URL

Роїк Н. В. Формування управлінської компетентності майбутнього педагога початкової школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 105-106. URL

Скачкова В. О. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 108-110. URL

Скрипка Н. В. Гуманна особистість в освітньому просторі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 112-116. URL

Товстопят К. В. Психолого-педагогічні аспекти ефективної взаємодії вчителя і батьків у початковій школі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 128-130. URL

Юрченко М. А. Питання розвитку ІКТ в умовах Нової української школи // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». Київ. 2018. С. 151-152. URL

Скачкова В. О. Модель самоосвітньої діяльності вчителя початкової школи. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 66-67. URL

Галянт Д. В. Способи залучення батьків до освітнього процесу в початковій школі. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Бостон, США: Видавництво BoScience, 2021. С. 413-418. URL

Ткачук О. О. Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, Україна, 2021. С.23-26. URL

Сад Д. М. Роль сім'ї у підготовці дітей до навчання в школі. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, Україна, 2021. С.61-63. URL

Каменюк К. В. Особливості виховання дітей з порушенням мовлення у ЗДО. Динаміка, рух та розвиток сучасної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, Україна, 2021. С.23-26. URL

Сад Д. М. НУШ як крок вперед. В чому тепер полягає завдання вчителя початкових класів. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 31-33. URL

Ковальчук А. А. Мотивація саморозвитку сучасного вчителя. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 33-35. URL

2018-2020 рік. Керівник гуртка «Юний науковець».

2020-2022 рік. Керівник наукового гуртка «Пошук».

Нагороди

2022 рік. Грамота КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Семигайло Ірина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

SemyhajloСемигайло Ірина Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2018).

Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «БГПК», сертифікат від 09.01.2018 (2 години), семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

Студія онлайн-освіти EdEra, сертифікат від 06.01.2019 (30 годин), онлайн-курс «Математика: арифметика, рівняння та нерівності» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

Освіторія, EdEra, сертифікат від 13.01.2019 (60 годин), онлайн-курс для вчителів початкової школи (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03665, 2019 (60 годин), курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти»;

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес», свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0603-20 (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 25.08.2020, № 01006 (30 годин), дистанційний курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.11.2020 № 16);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», сертифікат від 23.05.2021, онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (32 години);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 02.06.2021 серія ЗПК № 02139618/4019-21, навчання з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0811-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин);

ГО «Прометеус», сертифікат від 11.01.2023 (30 годин), онлайн-курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 30.01.2023 № 1);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво від 23.03.2023, №990/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0193-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин).

Науково-методична діяльність

2019 рік

Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в странах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференции: збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369. URL

Семигайло І. В. SMART-технології на заняттях інформатики як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх учителів. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 88-92. URL

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518. URL 

Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98. URL

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82. URL

Клочко А. О., Парфенова Ю. А., Семигайло І. В. Інформаційна безпека: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2019. 64с.

2020 рік

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Математика: збірник завдань для поточного контролю результатів навчання. Біла Церква. 2020. 56 с.

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Учасник вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (4 години), сертифікат від 18.03.2020 № В-000556.

Учасник вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 31.03.2020 № В250-869503.

Учасник вебінару «Проєктна робота на уроках інформатики» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 31.03.2020 № В250-869503.

Учасник вебінару «Рік математики в Україні. Результативна природничо-математична освіта у початковій школі», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 02.04.2020.

Учасник вебінару «Математична грамотність. Pisa – 2018» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 07.04.2020 № VQ912433.

Учасник вебінару «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 07.04.2020 № В258-869503.

Учасник конференції «Електронні журнали та щоденники для закладів загальної середньої освіти», сертифікат від 17.04.2020 № 29234974.

Завершила онлайн курс «Академічна доброчесність» (4 години) на платформі EdEra, сертифікат від 21.04.2020.

Завершила онлайн курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), ГО «Prometheus», сертифікат від 05.05.2020 № dee1eed96ee4992a3d2f55e7d29a7e3.

Учасник онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 13.05.2020.

Учасник вебінару «Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання» (2 години), ТОВ «На урок», сертифікат від 14.11.2020 № В355-869503.

Учасник вебінару «Спільне конспектування: досвід використання Padlet під час дистанційного навчання» (2 години), ТОВ «На урок», сертифікат від 23.11.2020 № В383-869503.

Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання форм інноваційного навчання в позааудиторній роботі з математики у закладі фахової передвищої освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 174-178. URL

2021 рік

Учасник вебінару «Особливості формування пізнавальної мотивації в дошкільному віці» (2 години), ТОВ «Всеосвіта», сертифікат від 04.01.2021 № АР270077.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» (6 годин), ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат від 12.01.2021 № ВОК-3174.

Учасник VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 18-20 березня 2021 року. 

Учасник вебінару «Створення єдиного інформаційно-освітнього простору: скретчноутинг, вебквест, інтерактивний плакат» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 23.11.2021 № В592-869503.

2022 рік

Учасник вебінару «Викладання предметів фізико-математичного циклу в закладах професійно-технічної та фахової передвищої освіти» (2 години), ТОВ «На Урок», сертифікат від 18.01.2022 № В622-869503.

Ірина Семигайло, Людмила Титаренко. Віртуальна дошка Padlet як інструмент візуалізації навчального матеріалу та організації співпраці на заняттях з математики в умовах дистанційного навчання. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2022. Вип. 79. С. 259-263. URL

2023 рік

Завершила курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», наданий ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», сертифікат від 09.01.2023.

Семигайлo І. Словесні методи навчання на уроках інформатики у початковій школі. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 2023. Вип. 84. С. 37-40. URL

ТОВ «На Урок», свідоцтво від 05.03.2023, № В818-869503, вебінар за напрямами «Інтерактивне навчання – активність без втоми: від мотивації до рефлексії»»» за напрямами «ІКТ», «НУШ», «Практичні прийоми» (2 години).

Кабачій С., Семигайло І. Використання онлайн-сервісу «Learningapps» для активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 194-196. URL

Семигайло І. Цифрові інструменти для візуалізації освітнього процесу. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 232-235. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Наталія Гуніна. Форми та методи роботи, які сприяють активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 82. С. 31-35. URL

Олена Іщук. Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 82. С. 45-48. URL

Нагороди

2019 рік. Грамота КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

2021 рік. Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Стаднік Надія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

stadnikСтаднік Надія Вікторівнакандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  викладач-методист

Освіта: Білоцерківське педагогічне училище (1991), Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1997).

Підвищення фахової кваліфікації:

КВНЗ КОР «БГПК», семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі» (2 години), сертифікат від 09.01.2018 (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 29.05.2020 № 7);

Інститут проблем виховання НАПН України (наказ від 01.04.2019 № 23-о.д.), довідка про стажування від 29.04.2019 року № 01-11/183 (120 годин);

ГО «ІППО», курси підвищення кваліфікації за темою «Анкетування, тести та квести за допомогою Google форм» (15 годин), сертифікат від 24.08.2020 № 79076656 (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 10.12.2020 № 17);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 05.05.2020, серія ПК № 02139618/2495-20, курси підвищення фахової кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти (150 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 19.03.2021, серія ПК № 02139618/2692-21, навчання за освітньою програмою «Психолого-педагогічний супровід дітей і молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 02.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4017-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Т. Гуменюк, Л. Олешко з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0809-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин);

Інститут обдарованої дитини НАПН України, сертифікат від 31.05.2022 СД-300522/1691, Всеукраїнський онлайн-семінар «Обдарованість: методи діагности та специфіка моніторингу» (15 годин);

Інститут обдарованої дитини НАПН України, сертифікат від 25.06.2022, XІV Науково- практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості в умовах воєнного стану» (21 година);  

Інститут обдарованої дитини НАПН України, сертифікат від 01.10.2022, Всеукраїнська міжгалузева онлайн-конференція «Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки» (24 години);

International Foundtion «Educators and Scholars», certificate 06.02.2023, ES№11950, International Advanced Training (Webinar) on the topic «Academic Integrity in the Training of Bachelor and Master's Degrees in the Countries of the European Union and Ukraine» (45 годин).

Навчально-методична діяльність
2013 рік
Стаднік Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пра. Переяслав-Хмельницький. 2013. Вип. 28. Том ІІ. С. 326-332.
Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2013. Вип. 17. Кн. 2. С. 313-321.
Стаднік Н. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання» для студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 41 с.
Стаднік Н. В. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Біла Церква. 2013. 94 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки. Біла Церква. 2013. 28 с.
Стаднік Н. В.,Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання. Біла Церква. 2013. 60 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика). Біла Церква. 2013. 68 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) Біла Церква. 2013. 28 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка». Розділ V. Історія педагогіки. Біла Церква. 2013. 38 с.
Стаднік Н. В., Медвідь Л. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» та організації самостійної домашньої роботи студентів заочної форми навчання. Біла Церква. 2013. 54 с.
2014 рік
Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. Вип. 18. Кн. 2. С. 280-289.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ І. Методологія і теоретичні проблеми педагогіки / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 28 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІ. Теорія виховання / авт.-уклад. Н. В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 59 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІІІ. Теорія навчання (дидактика) / авт.-уклад.Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 63 с.
Стаднік Н. В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Розділ ІV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом (школознавство) / авт.-уклад. Н.В.Стаднік. Біла Церква. 2014. 26 с.
Стаднік Н. В. Погляди К. Д. Ушинського на навчально-виховний процес у школі та підготовку вчителя до його реалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці» (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського). 20-21 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К. Д. Ушинського»,Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В. І. Ковальчук, О. С. Зубченко. К. :Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2014. С. 118-126.
Стаднік Н. В. Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації // Матерали звіту науково-практичної конференції «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. Івано-Франківськ: НАІР. 2014. Вип. 4. С. 231-234.
2015 рік
Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. прац. К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. С. 269-279.
Стаднік Н. В. Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 2015. № 3. С. 60-64.
Стаднік Н. В. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол. : Огнев’юк В. О. Хоружа Л. Л. [та ін.]. К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2015. № 24. С. 93-97.
Стаднік Н. В., Докукіна О. М. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник. Біла Церква. 2015. 132 с.
Стаднік Н. В., Ігнатенко І. М. Особливості формування готовності майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи у початковій школі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку наукиі освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 7. С. 135–137. URL
Стаднік Н. В. Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі» . К. 2015. Вип. 19. Кн. 2. С. 269-279.
Стаднік Н. В., Романенко Л. В. Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності // Матеріали ХVІII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав-Хмельницький. 2015. Вип. 18. С. 217-220. Режим доступу
2016 рік
Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія. К. : ЦТ «Компринт». 2016. 164 с.
Стаднік Н. В., Савчук О. О. Підготовка майбутнього вчителя до виховання здорового способу життя молодших школярів //  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький. 2016. Вип. 10. С. 245-247. URL
Стаднік Н. В., Стаднік Р. Л. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця». Переяслав-Хмельницький. 2016. Ч. ІІ. С. 186-189.
Стаднік Н. В. Сучасний стан підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання молодших школярів // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2016. Вип. 13. С. 89-90. URL
2017 рік
Стаднік Н. В., Міщенко Т. О. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти // Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» / наук. записки РДГУ. Рівне: РДГУ. 2017. Вип. 17 (60). С. 32-37.
2018 рік
Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Тeорeтичнi засади формування готовностi майбутнiх дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2018. Вип. 39. С. 232-235. URL
Стаднік Н. В., Гайдай Ю. Ю. Тeopeтичнi зaсaди фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх дoшкiльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дiтeй paнньoгo вiку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2018. Вип. 40. С. 257-260. URL
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Реалізація програми навчальної дисципліни «Організація співпраці з батьками» у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 3 (36). URL
2019 рік
Стаднік Н. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 1 (37). URL
Стаднік Н. В., Ковальчук А. П. Теоретичні засади морального виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах партнерської взаємодії. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 44. С. 254-257.
Волинець К. І., Волинець Ю. О., Стаднік Н.В. Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL
Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 2 (38). URL
Волинець Ю. О.,  Стаднік Н. В. Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2019. Випуск № 3 (39). URL
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах євроінтеграції. Молодий вчений. 2019. №10. С. 538-542. URL
Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Інноваційні технології формування і розвитку фахової майстерності майбутніх педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 2. 703 с. С. 506-511. URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Концептуальні засади партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців : науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК». 2019. Частина 1. 50 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi фахівців дошкiльної освіти до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку : науково-методичний посібник.  Біла Церква : КНЗ КОР«КОІПОПК». 2019. Частина 2. 87 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками дiтeй раннього вiку : науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 3. 101 с.
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку: науково-методичний посібник. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 4. 94 с.
Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О.П. Литвин, О.В. Тимченко, Т.Л. Панченко, Н.В. Стаднік, Н.В. Бодрик. Біла Церква. 2019. 52 с.
2020 рік
Стаднік Н. В., Волинець Ю. О. Упровадження інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів. Народна освіта : електронне наукове фахове видання, 2020. Вип. 2 (41). URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці. Народна освіта: електронне наукове фахове видання, 2020. Вип. 2 (41). URL
Стаднік Н. В., Матушевська О. В., Волинець Ю. О. Теоретичне обґрунтування моделі партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020. C. 34-37.
Stadnik N., Volynets Yu., Volynets E. Formation of future specialists readiness for pre-school education in carrying out professional activity in the conditions of European integration. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 492 p., P. 38-55. ISBN: 978-9934-588-38-9. DOIURL
Навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна освіта» в рамках І Міжнародної науково-практичної конфереції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», (6 годин), сертифікат від 29.05.2020, № МІК 2-032.
Stadnik N., Matushevska O., Volynets Yu. Theoretical grounds and model of formation of future preschool teachers’ readyness to work with young children’s parents. Professional development of the teacher in the light of European integration processes: collective monograph / in the sciences. edit prof. Tsvetkova Hanna – Hameln : InterGING, 2020 (подано до друку).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Сучасні підходи до організації виховної роботи в закладах освіти» (8 годин), ТОВ «Всеосвіта», сетрифікат від 03.12.2020 року № FB174491.

2021 рік

Учасник Міжнародної науково-професійної конференції «Actual Problems of Science and Education», Будапешт, сертифікат від 03.02.2021.

Учасник Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Формування компетентностей педагога та технологій навчання», підвищення кваліфікації в ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» за темою «Онлайн інструменти Canvas, Prezi, Learning Apps, Kahoot, Mural, Padlet, Quizizz, Gamilab для організації дистанційного навчання», сертифікат від 14.03.2021 № 1761157274128 (15 годин).

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти», КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, сертифікат від 14.05.2021.

Учасник ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Science and education: problems, prospects and innovations», сертифікат від 28.05.2021 (24 години).

Стаднік Н.В., Волинець Ю.О. Дослідницькі уміння майбутніх дошкільних педагогів: сутність та класифікація. Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica, Pan, 11 de octubr Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica, Panamá, 11 de octubre de 2021. Panamá - Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. e de 2021. Panamá - Vinnytsia: Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. С. 155-156. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.06.2021/550.

Стаднік Н.В., Панченко Т.Л., Волинець Ю.О., Панченко М.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 230 с. С. 205-209. URL

Stadnik N.V., Volynets Yu.O., Matushevska O.V. Pedagogical conditions of creativity development of future preschool teachers in the process of pedagogical practice. The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 195-203. URL

Stadnik N.V., Matushevska O.V., Volynets Yu.O. Monitoring system for formation of self-assessment of children of senior preschool. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 151-160. URL 

Stadnik N.V., Baraieva D.О. Рsychological and pedagogical fundamentals of formation of careful attitude of young school children to nature. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 98-104.  URL

Stadnik N.V.,  Panchenko T.L. Structure of sense of responsibility children of primary school age. Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 105-111. URL

Стаднік Н. В., Медвідь Л.В  Структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 415-422.  URL

Stadnik N., Volynets Y., Panchenko T. (2021). Pedagogical Conditions for the Formation of Leadership Qualities of Future Heads of Preschool Education Institutions JILC (Journal of International Legal Communication) 2, 75-96. https://doi.org/10.32612/uw.27201643.Рp.75-96. URL 
 
Стаднік Н.В., Медвідь Л.В. Система роботи соціального педагога щодо профілактики та подолання булінгу в освітньому середовищі. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), October 29, 2021. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. С. 60-64. URL 
 
Учасник онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя на тему «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат від 15.12.2021 № Y1512211159360У7У0 (10 годин).
2022 рік
Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 49. Том 1. 290 с. С. 146-152. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/49_2022/part_1/49-1_2022.pdf.
2023 рік
Шахрай В.М., Стаднік Н.В. Сімейні цінності: сутність, значущість та сучасна трансформація. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»): журнал. 2023. № 3(9) 2023. С. 768. С. 616-629. URL
Волинець Ю., Стаднік Н., Панченко Т. Методичний супровід впровадження інновацій у заклад дошкільної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 61, том 1, 2023. С. 233-239. URL 
Стаднік Н. В. Сім’я як середовище виховання дітей. Виклики та перспективи формування зростаючої особистості у повоєнній реальності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ – Біла Церква, 26 травня 2023 р.) / за ред. Л. В. Канішевської, К. В. Плівачук; упоряд. В. М. Шахрай. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2023. 214 с. С. 162-165.
Стаднік Н. В., Шахрай В.М. Формування в учнівської молоді сімейних цінностей: теоретичні аспекти. Виклики та перспективи формування зростаючої особистості у повоєнній реальності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ – Біла Церква, 26 травня 2023 р.) / за ред. Л. В. Канішевської, К. В. Плівачук; упоряд. В. М. Шахрай. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2023. 214 с. С. 196-199.

ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат від 06.04.2023, № Y0604231115800126931, вебінар на тему «Пленарне засідання та серія науково-практичних семінарів «Завтра в школу: навігатор для дорослих». Зустріч1» (3 години).  

Університет Григорія Сковороди  в Переяславі, сертифікат від 24.04. 2023. учасник І Міжнародної науково-практичної конференції «Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення» (6 годин).

Стаднік Н.В., Волинець Ю.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»: журнал. 2023. № 12(30) 2023. С. 823. С. 94-105. URL
Стаднік Н.В., Мельник А.Ю., Хом’як Л.П. Форми і методи партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти з батьками вихованців. Youth, education and science through today’s challenges. The XII International Scientific and Practical Conference.  Bordeaux, France.  С. 249-254.  URL

Волинець Ю., Стаднік Н., Наступність дошкільної і початкової освіти як науково-педагогічна проблема. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 102-105. URL

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Зенюк Д, Семенова Н. Система моніторингу формування самооцінки дiтeй старшого дошкiльного вiкуСучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції. Т. 4, м.Мукачево, 3 грудня,  2021 рік / ГО «Молодіжна  наукова  ліга». Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2021. 108с. URL

Мельник А. Проблема формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку. Науковий простір студента: пошуки і знахідки (ч. 1): матеріали X Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-конференції: збірник тез. Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова. 2023. URL

Нагороди

2019 рік. Подяка Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

2021 рік. Подяка Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

2021 рік. Грамота Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Счастлива Олена Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

schaslyva

Счастлива Олена Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Київський державний лінгвістичний університет (1998).

Підвищення фахової кваліфікації: 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 24.02.2017, ПК № 02139618/1267-17, курси для учителів англійської мови (120 годин);

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1434-17, курси за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного    коледжів, технікумів» (210 годин);

Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», курс «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальністю «Початкова освіта» (5 кредитів ECTS), свідоцтво від 22.05.2018 року № 22052018-16;

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво № 03663, 2019 рік, курс «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (60 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 13.06.2020, СП 35830447/0605-20, навчання за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» (210 годин);

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 24.11.2020, № БС-04741 (30 годин), курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (визнано рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020, № 18);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 29.01.2021 року, серія ПК № 02139618/1932-21, курси за освітньою програмою «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови» (120 годин);

ГО «ЕдКемп Україна», сертифікат від 15.02.2022 (15 годин), курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 04.04.2022 № 2);

КНЗ КОР «КОІПОПК», свідоцтво від 18.02.2022 ПК № 02139618/1287-22 (30 годин), курси за освітньою програмою «Практична медіаграмотність: аспекти впровадження в закладах освіти»;

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» , свідоцтво від 23.03.2023, №999/23Д, підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» (6 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  свідоцтво від 13.05.2023, СП 35830447/0170-23, підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», тема «Формування цифрового середовища закладу освіти: технології, принципи та засоби» (150 годин);

Національний банк України, сертифікат від 28.07.2023 № 28/07-9,онлайн-курс «Школа фінансової грамотності «Талан» для педагогів (20 годин), (визнано  рішенням педагогічної ради, протокол від 30.08.2023 № 11).

Науково-методична робота

2016 рік

Счастлива О. Д. Переваги проектних технологій при вивченні курсу «Англійська мова» в коледжі // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 13-17 с.

Счастлива О. Д. Wish me love fnd hapiness. Dedicated to Saint Valentine`s Day // Науково-методичне видання «Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови» / упоряд. В. П. Лук’яненко, І. М. Кошинська, О. А. Жало, О. Д. Счастлива, М. А. Молокова. Біла Церква. 2016. 66-73 с.

Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи / ред. кол. В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква. 2016. 40 с.

Счастлива О. Д. Формування ІТ-компетентності у майбутніх вчителів англійської мови // Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» / ред. кол. Олійник В. В. та ін.. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України. 2016. 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

2017 рік

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: практикум. Біла Церква. 2017. 76 с.

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква.2017.56 с.

Жало О. А. Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла Церква. 2017. 56 с.

Счастлива О. Д. Gettіng around the town // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2017. 2. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58247/

Счастлива О. Д. Cloud computing in teacher professional development //  Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО. 2017. 150-151 с.

2018 рік

Счастлива О. Д. Формування громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи на заняттях англійської мови // Тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» /  за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2018. С 89-91.

Счастлива О. Д., Козаченко Є. Ю. Інформаційні технології в освітньому процесі вивчення англійської мови в початковій школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 41. С. 387-391.

2020 рік

Учасник VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Регіональні культурні, мистецькі  та освітні практики», 19-21 березня 2020 року.

Завершила курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» від ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат від 24.11.2020 № БС-04741 (15 годин).

Счастлива О. Д. Інноваційні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації. Матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 152-155. URL

2021 рік

Счастлива О. Д. І Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної  освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В.  Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 127-134. 

Учасник регіонального онлайн-семінару «Організація освітньої діяльності педагогічних закладів фахової передвищої освіти: управлінський та методичний аспекти», сертифікат №0024 (2 години).

2022 рік

Панченко Т., Жало О.,  Лук’яненко В., Счастлива О. Особливості впровадження окремих технологій дистанційного навчання в освітній процес коледжу. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1, 2022, c.147-154, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.23.

Счастлива О. Д. Гейміфікація у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців освіти». Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 81. С. 131-133. URL

Жало О. А., Счастлива О. Д. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2022. 176 с.

Счастлива О., Литвин О. Цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища та підготовки конкурентоспроможного фахівця. Тенденції та перспективи розвитку  науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. Переяслав, 2022. Вип. 89. С. 190-194. URL

Учасник Всеукраїнського науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів в сучасних академічних умовах», сертифікат від 16.11.2022.

Англійська дитяча література та основи домашнього читання: навчальний посібник / авт.-укл. О. Д. Счастлива. Біла Церква: ФОП «Кайзеров Я. О.», 2022. 70 с.

2023 рік

Счастлива О. Розвиток професійної компетентності учасників освітнього процесу в умовах коледжу. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 82-84. URL

2018-2022 рік. Керівник клубу спілкування англійською мовою «Всесвіт».

2021-2023 рікКерівник методичного семінару «Документознавство та інформаційна діяльність викладача».

Нагороди

2003 рік. Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2010 рік. Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

2017 рік. Грамота КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

2018 рік. Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2022 рік. Грамота КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

2023 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України. 

Контакти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Лінчевька. Т. В. Ігри та ігрові ситуації у навчанні англійської мови учнів сучасної початкової освіти // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2019. Вип.51. С. 98-101. URL

Гальчинська В. А. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні англійської мови учнів початкової школи // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2019. Вип.51. С.  69-73. URL

Батенко К. С. Інноваційні підходи до формування англомовної компетентності в письмі. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / за заг. ред. В. С. Кулішова, А. М. Лукіянчук, О. О. Рудич., Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 143-147. URL

Anastasia Pervak. The Effective Techniques of Classroom Management in Primary School. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 83. C. 61-64. URL

Худак С. The main roles of the primary school teacher in the Classroom. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 245-247. URL

Батенко К. Developіng an engaging and positive learning environment for young learners. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 251-253. URL

Товт Ірина Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Товт Ірина Семенівна, кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Ужгородський державний університет (1991), Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2016).

Підвищення фахової кваліфікації:

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», свідоцтво від 26.04.2019, серія ПК № 02139618/2694-19, курси з проблеми «Компетентнісно зорієнтоване навчання на української мови і літератури»  для учителів української мови і літератури» (120 годин);

Prometheus, сертифікат від 21.05.2020 (80 годин), масові відкриті онлайн-курси «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (визнано  рішенням педагогічної ради коледжу, протокол від 17.12.2020 № 18);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 01.03.2021, № 1114/21-ВУ, курс «Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 02.06.2021, серія ЗПК № 02139618/4018-21, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Гуменюк Т. С., Олешко Л. В. з теми «Упровадження програми «Впевнений старт» у освітній процес закладу дошкільної освіти для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 21.04.2022 серія ЗПК № 02139618/0805-22, навчання за освітньою програмою обласної педагогічної студії Тоцької Т. П. з теми «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського» (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 14.03.2022 № 2303/22-ВУ, курс «Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення» (30 годин);

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, сертифікат від 10.02.2023 № 2499/23-ВУ, курс «Технологія роботи з обдарованими дітьми» (30 годин);

КНЗ КОР «КОІПОПК», сертифікат від 27.04.2023 серія ЗПК № 02139618/0672-23, навчання за освітньою програмою обласного майстер-класу Луценко О. А, Чернеги Н. С., Бусол Л. П. з теми «Формування у дошкільників нових моделей поведінки відповідно до парціальної програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (30 годин).

Науково-методична діяльність

2015 рік

Товт І. С. Запровадження інноваційних освітянських технологій як важливий момент реструктуризації навчального процесу // Тези доповідей XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква. 2015. С. 63-66.

2016 рік

Товт І. С. Упровадження інновацій в систему вищої освіти вищої школи // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації»Київ. 2016. С.48-59.

Товт І. С. Тенденції міжнародного ринку освіти та сучасний стан експорту освітніх послуг вищої освіти в Україні // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвиту». Київ. 2016. С.75-87.

Товт І. С. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах // Тези доповідей XVІII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква. 2016. С. 45-48.

Товт І. С. Інклюзивна освіта у вищих навчальних закладах як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук.ред. І. Г. Романченко. Біла Церква. 2016. Вип.10. С.80-82.

Товт І. С., Трохимчик К. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за ред.. М. В. Макарової. Полтава : ПУЕТ. 2016. С. 80-83.

2017 рік

Товт І. С. Network «Полідар» функціонал для створення фахово-соціальної мережі // Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» / за заг. ред. П. І. Юхименка; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква. 2017. С. 38-40.

2018 рік 

Товт І. С. Номенклатура справ як найважливіший етап у веденні ділової документації. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2018) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С. 42-43. URL

Товт І. С. Когнітивно-комунікативна методика навчання української мови. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 130-132. URL

Товт І. С., Чаюн Ю. С. Інклюзтвна освіта як одна з умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (Київ, 27 верес. 2018 р.), Київ, 2018. С. 133-135. URL

2019 рік

Товт І. С. Документаційно-інформаційне обслуговування як головна забезпечувальна функція управління. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2019. С. 38-39. URL

Товт І. С., Чаюн Ю. С. Вплив інноваційних педагогічних технологій на розвиток пізнавальної сфери дошкільника. Інноваційні технології в дошкільній освіті : Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019. С. 156-158.  URL

Товт І. С. Сучасне заняття з української мови у системі особостісно-орієнтованого навчання. Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня. Білоцерківський НАУ, 2019. С. 74-75. URL

Товт І. С. Особистісно-орієнтована технологія сучасного заняття української мови. Молодий вчений: науковий журнал. 2019. № 6.1 (70.1) червень 2019 р. С. 65-68.

Товт І. С. Впровадження інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 109-113. URL

2020  рік

Товт І. С. Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 27-28 березня 2020 року. Біла Церква : БНАУ. С. 94-96. URL

Товт І. С.  Сучасний молодіжний сленг - один із шляхів розвитку мови. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08-09 жовтня 2020 року. Біла Церква. С.36-38. URL

2021  рік

Товт І. С. Проблеми викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) у ВНЗ». Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 25-26 березня 2021 року. Біла Церква : БНАУ. С.79-80. URL

Учасник XVIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», сертифікат від 13 травня 2021 року (18 годин).

Товт І. С. Проблеми викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) у ВНЗ». Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 20-21 травня 2021 року. Біла Церква : БНАУ. 

Товт І. С. Проблеми розвитку української освіти у творчій спадщині М.П.Драгоманова. М. П. Драгоманов у Європейському вимірі наукової української національної ідеї та українського відродження другої половини ХIХ століття (з нагоди 180-ї річниці від дня народження видатного педагога): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції  Умань, 2021. С. 118-120. URL

Товт І. С. Як самоідентифікуватися в умовах сучасної мовної ситуації? Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 147-149. URL

2022 рік

Товт І. С., Іщук О.  Педагогіка милосердя і добра - святиня педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 82. С. 81-84. URL

Товт І. С. Українська мова (за професійним спрямуванням): збірник тестових завдань / авт.-уклад. І. С. Товт. Біла Церква : КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж". 2022. 55 с. 

2023 рік

Товт І. С. Культура мовлення сучасного студента. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.  Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 86. С. 103-105. URL

Ірина Товт. Актуальні питання викладання української мови у НУШ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 92. C. 138-140. URL   

Товт І., Кравець А. Культура мовлення сучасного педагога. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 93. С. 129-131. URL 

Товт І. Проблеми професійної мобільності педагогів. Система наступності у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції /за заг. ред. Л. Г. Кондратової. Біла Церква: КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», 2023.  С. 170-172. URL

Товт І. С. Проблема байдужості дітей до книжок - одна з найбільших проблем у навчанні рідної мови. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 97. С. 173-176. URL 

Товт І. С. Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 98.  С.209-211.  URL 

Керівник науково-дослідної роботи студентів

Галянт Д. В. Організація освітнього простору НУШ засобами початкової дизайн-освіти. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 35-38. URL

Ткачук О. О. Актуальні питання викладання української мови у НУШ. Суспільство, наука, освіта: актуальні дослідження, теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква, 2021. С. 38-41. URL

Галянт Д.  Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 40-44. URL

Загниборода Н.  Проблема формування професійно-педагогічної культури вчителя. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 63-67. URL

Ковальчук А. Проблема підготовки вчителів для НУШ. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 79-83. URL

Сад Д.   Роль вчителя початкових класів в умовах сучасної освіти. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 169-172. URL

Ткачук О. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи. Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 180-182. URL

Кравець А. Актуальні проблеми початкової освіти, що призвели до реформи. Науковий простір студента: пошуки і знахідки (ч. 1): матеріали X Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-конференції: збірник тез. Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова. 2023. URL