панченко

Панченко Тетяна Леонідівна

Завідувачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

 Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,
 біолог-фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії

Науковий ступінь           Кандидатка психологічних наук
Тема дисертації  Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності
 (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2011 р.)
Коло наукових інтересів Психологічний супровід освітнього процесу; формування готовності педагогів до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку
Дисципліни, які викладає Психологія (загальна, вікова, дошкільна, педагогічна); Психологія педагогічного спілкування
Публікації

  Авторка понад 70 наукових праць. Основними з яких за останні 5 років є:
- Стаднік Н. В., Панченко Т. Л., Волинець Ю. О., Панченко М. Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021.  С. 205-209. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/ archive/81/44.pdf - Panchenko T.L., Stadnik N.V. Structure of sense of responsibility children of primary school age. Science and education: problems, prospects and innovations: proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 105-111  Panchenko T. , Stadnik N., Volynets Y. (2021). Pedagogical Conditions for the Formation of Leadership Qualities of Future Heads of Preschool Education Institutions JILC (Journal of International Legal Communication) 2. Рp.75-96                                                            - Афузова Г. В., Заплатинська А. Б., Панченко Т. Л. Використання інтерактивних технологій у корекційно-реабілітаційній допомозі дітям з порушеннями опорно-рухового апарату. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (25 листопада 2020 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. C. 134-139.
- Панченко Т.Л. Формування психологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"; за заг.ред.Я.В. Новака; наук.ред. Н.С. Пасічник. - Біла Церква, 2020. С. 126-129.
- Zaplatynska, A., Zavadska, T., Oliinyk, H., Pavelkiv, R., Panchenko, T., Sichkar, S., & Vasylieva-Khalatnykova, M. (2020). Justification of the professional image for the development of the educator's professional image. Journal of Entrepreneurship Education, 23(1). URL: https://www.abacademies.org/articles/justification-of-the-professional-image-for-the-development-of-the-educators-professional-image-8965.html
- Панченко Т.Л. Соціально-психологічні особливості мотивації навчання сучасних студентів. Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2020. pp. 370-373. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book.pdf   - Panchenko T. L. Formation of future primary school teachers’ inclusive competence in the learning process. Education, Law, Business: Collection of scientific articles. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. pp. 92-97. URL: http://conferencii.com/files/archive/2020-04.pdf
- Панченко Т.Л., Заплатинська А.Б. Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку. Народна освіта. №3/36. 2018. URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5463
- Панченко Т.Л. Психологічні аспекти безпеки інклюзивного освітнього середовища у вищій школі. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ: монографія / М. В. Півторак [та ін.] ; за заг. ред. Я. В. Новака. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С. 68-78.
- Панченко Т. Л. Психологічна безпека особистості : теоретичний аналіз. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави : інформаційний, економічний, соціальний та культурологічний аспекти : монографія / Т.Л.Панченко [та ін.]; за заг. ред.д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка. К. : Університет «Україна», 2015. С. 415-438.
- Психологія : навчальний посібник. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль / за ред. Т.Л.Панченко. Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. 120 с.
-  Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О.П. Литвин, О.В. Тимченко, Т.Л. Панченко, Н.В. Стаднік, Н.В. Бодрик. Біла Церква. 2019. 52 с.
- Панченко Т. Л. Проблемні питання захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів. Науковий вісник НУБіП України. Серія : Гуманітарні студії. № 274. 2017. С. 150-159. URL : journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni/article/download/9652/8630
- Панченко Т. Л. Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. №34. С. 67-72. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_34_13
- Панченко Т.Л. Інклюзивна компетентність педагога. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2019 р.) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»; за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. – Біла Церква, 2019. – С. 133-136.
- Панченко Т.Л. Готовність до інклюзії як складова професійної компетентності педагога: теоретичний аналіз. International research and practice conference «Modern methods innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics :  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Lublin, Republic of Poland October 20-21, 2017). Люблін, 2017. С. 110-114.

Інше  Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0046275

ID: 0046275

Orcid iD  https://orcid.org/0000-0002-5010-652X
Сторінка в Googlе Scholar  Посилання на сторінку Google Scholar

Кудикіна Надія Василівна

Старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Ленінградський педагогічний інститут імені О.І.Герцена,

викладач педагогіки і психології дошкільних педучилищ і середніх шкіл, методист по дошкільному вихованню

Науковий ступінь          Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Тема дисертації

Формирование словаря детей в сюжетно-ролевой игре (старший дошкольний возраст)

(13.00.01 – загальна педагогіка та історія) - кандидатська дисертація

Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі

(13.00.01 – загальна педагогіка та історія) - докторська дисертація

Публікації

1. Кудикіна Н. В., Бровді Т. В.. Ігрова діяльність в контексті дослідження проблеми логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2013. Випуск № 14 (9). С. 77-83.

2. Кудикіна Н. В., Гандера О. Ю. Формування професійного інтересу в контексті проблеми якості освіти майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2013. Випуск № 14 (9). С. 71-77.

3. Кудикіна Н. В., Мікеш Л. Погляди сучасних вітчизняних учених на ігрову діяльність дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мукачівського держ. університету, 2013. Випуск № 14 (9). С. 83-90.

4. Бєлєнька Г., Кудикіна Н., Дерев’янко Л. Використання wiki-технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі // Вісник психології і педагогіки : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка. Випуск 8. Київ. 2012. URL

5. Кудикіна Н. В., Бровді Т. В. Ігрова діяльність в контексті дослідження проблеми логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2013. Випуск № 14 (9). С. 77-83.

6. Кудикіна Н. В., Гандера О. Ю. Формування професійного інтересу в контексті проблеми якості освіти майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2013. Випуск № 14 (9). С. 71-77.

7. Кудикіна Н. В., Мікеш Л. Погляди сучасних вітчизняних учених на ігрову діяльність дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мукачівського держ. університету, 2013. Випуск № 14 (9). С. 83-90.

8. Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей / Г. В.Бєлєнька, В. М.Вертугіна, С. О.Довбня та ін.: за заг. ред. Н. В. Кудикіної. К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. 220 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8299/1/Igrova_PI.pdf  

9. Кудикіна Н. В. Методика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник, 2018. 60 с.

10. Кудикіна Н. В. Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі: методичні рекомендації, 2018. 56 с.

11. Кудикіна Н. В. Дошкільна педагогіка: навчально-методичне забезпечення дисципліни, 2018. 58 с.

12. Кудикіна Н. В. Особливості сучасної інтерпретації методики ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІV Міжнар. наук.-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. С. 121-124.

13. Кудикіна Н. В. Інтерактивно-ігрові методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. Праць. Серія: педагогічні науки. Вип. 9. К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. С. 157-169.

14. Кудикіна Н. В. Творчі ігри дітей дошкільного віку та особливості методики педагогічного керівництва ними Вітчизняна наука на зламі епох : матеріали Всеукр. наук. інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 43. С. 127-130.

15. Кудикіна Н. В., Кузьменко О. Ігрові технології музейної педагогіки в дошкільній і початковій освіті. Інноваційні технології розвитку особистості: науково-методичний посібник. Випуск 8 / за наук. ред.. доктора педагогічних наук Н. Б. Гонторовської.  Дніпро : ПП « ЛІРА ЛТД», 2019. С. 124 – 131

16. Кудикіна Н. В. Специфіка викладацької діяльності в умовах сучасної дистанційної освіти. Інноваційні технології розвитку особистості: науково- методичний посібник. Випуск 9 / за наук. ред.. д. пед. н. Н. Б. Гонторовської. Дніпро : ПП « ЛІРА ЛТД», 2020.  С. 122 – 131

17. Кудикіна Н.В., Тимченко О. В. Теоретичні засади впровадження навчальних веб-квестів у процес підготовки майбутніх фахівців освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету имені М. П. Драгоманова. Серія 5 . Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. Нац. пед. університет імені М. П. Драгоманова. Випуск 74. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020.  С. 78 – 84

18. Кудикіна Н. В., Прохорова Н. А., Братусь І. В. Теоретичні та організаційні основи розвитку творчого потенціалу студентів у контексті дистанційного навчання. Молодий вчений. 2021. № 10 (98). с. 251-256. ISSN 2313-2167

Інше

Нагороджена знаком “Відмінник освіти України”

Нагороджена нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003622

ратушинська

Ратушинська Анастасія Сергіївна


Старша викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.. Г. Сковороди
Початкова освіта

Науковий ступінь           Кандидатка педагогічних наук
Тема дисертації Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2013 р.)
Коло наукових інтересів  Формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкових класів
Дисципліни, які викладає  Вступ до спеціальності, Педагогіка, Дидактика початкової школи, Методика навчання суспільствознавства, Основи педагогічної творчості, Актуальні проблеми початкової школи
Публікації
 • Ратушинська А. Актуальні проблеми початкової школи.  Наука та освіта: проблеми, перспективи та інновації: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Кіото, Японія: CPN Видавнича група,  2021. С. 161-168
 • Ратушинська А. Формування критичного мислення в учнів початкових класів. Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Бостон, США: Видавництво BoScience, 2021. С. 813-821
 • Ратушинська А. С. Сучасні підходи в дослідженні професійного педагогічного мислення. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукраїнської електронної наук.-практ. конференції, 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 94-104.
 • Ружицький В., Ратушинська А. Аналіз зарубіжних концепцій реалізації професійного навчання та їхній інноваційний потенціал. Вища школа: науково-практичне видання. Київ: «Знання». 2019. № 4(177). С. 22-35
 • Ратушинська А.С. Педагогіка дитинства: навчальний посібник. Біла Церква : КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. 252 с.
 • Ратушинська А.С. Неперервна самоосвіта як необхідна умова особистісного та професійного розвитку вчителів початкових класів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. Вип.1-2 (54-55). С. 30-38.
 • Ратушинська А.С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. нр. / НАПН України «Ун-т менедж. Освіти» ; головн.ред. В.В.Олійник; редкол. О.Л.Ануфрієва [та ін.]. Київ: Атопол Груп, 2017. Вип.5(34). 180с. (Серія «Педагогічні науки»). С. 89-99.
 • Ратушинська А.С. Педагогічні основи стимулювання мотивації творчого саморозвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. / [редкол. : Доброскок І.І. (голов. ред) та ін..]. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2017. Вип.6. С. 335-352.
 • Ратушинська А.С. Педагогічний самоменеджент Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). К.: Гнозис, 2017. С. 377-386.
 • Ратушинська А. С. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя. Вища школа. 2016. №10. С. 88–96.
 • Ратушинська А.С. Арт-педагогічний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. Кол.: Безлюдний О.І та ін.]. Умань, ФОП Жовтий О.О., 2016. Випуск 13. C. 116-124.
 • Ратушинська А.С. Самоосвіта майбутнього вчителя як важливий компонент підвищення рівня його професійної готовності. Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. ед.. Ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. Київ, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Випуск СХХХІ (131). 250с. (Серія педагогічні науки). С. 137-146.
 • Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність вчителя початкових класів в системі неперервної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [гол. ед..: М.Т. Мартинюк]. Умань, ПП Жовтий, 2012. Ч.1. С. 242-250.
 • Ратушинська А.С. Розвиток професійно важливих якостей вчителя початкових класів у процесі самоосвіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2012. Випуск 24. С. 298-302.
 • Ратушинська А.С Навчально-пізнавальна діяльність у самоосвіті вчителя початкової школи. Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка: зб. Наук. Праць. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. Випуск 20. С. 306-309.
 • Ратушинська А.С. Условия эффективного формирования самообразовательной компетентности будущего учителя начальных классов. Народна освіта. Випуск 3 (18). URL : narodnaosvita.kiev.ua/
 • Ратушинська А.С. Педагогічні умови розвитку професійних якостей вчителя початкових класів в процесі самоосвіти. Початкова школа. Випуск 10 (520). К., 2012. С. 12-16.
 • Ратушинська А.С., Ігнатенко Н.В. Модель системно-організованого процесу самоосвіти вчителя початкової школи. Вища школа. К., Знання, 2012. С.51-59.
Інше  Гарантка освітньої програми «Початкова освіта»

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0058546

ID: 0058546

Orcid iD  https://orcid.org/0000-0002-4287-7500
Сторінка в Googlе Scholar  Посилання на сторінку Google Scholar

Стаднік Надія Вікторівна

Старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Дошкільне виховання», організатор-методист з дошкільного виховання, вихователь (1997 р.).

Науковий ступінь          Кандидатка педагогічних наук
Тема дисертації

«Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи»

(13.00.07 – теорія і методика виховання, 2009 р.)

Коло наукових інтересів Дошкільна освіта; партнерська взаємодія фахівців дошкільної освіти з батьками вихованців; підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти; виховання молодших школярів
Дисципліни, які викладає Вступ до спеціальності, Загальна педагогіка, Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
Публікації Авторка понад 70 наукових праць. Публікації за останні 5 років:
- Стаднік Н. В., Панченко Т. Л., Волинець Ю. О., Панченко М. Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 205-209. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua /archive/81/44.pdf -Artemova, L. V., Melnyk, N. I., Koriakina, I. V., Abramovych, V. Y., & Stadnik, N. V. (2021). Person-Centered Approach in the Professional Training of Future Masters of Preschool Education. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(14). URL: https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4804
-Volynets, Y. O., Stadnik, N. V., Volynets, K. I., Matushevska, O. V., & Melnyk, N. I. (2021). Future Preschool Teachers’ Search and Research Skills Formation During Professional Training. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(14). URL: https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4817  -Волинець Ю., Стаднік Н., Товт І. Розвиток дрібної моторики дітей молодшого дошкільного віку в освітній діяльності закладу дошкільної освіти. Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація: колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни ‒ Aerzen : Heilberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. С. 145-155 
-Stadnik N. The influence of the foreign language on the person value orientations formation: theoretical aspects / V. Marchuk, N. Stadnik // Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. 626 p. P. 582-598. 
- Stadnik N., Marchuk V. Value orientations and their practical implementation in various spheres of the human life. The Potential of Modern Science. Collective Monograph. Volume 3. London, 2019. 282 р. Р. 80-92. ISBN 978-1-9993071-3-4.
- Stadnik N., Matushevska O. Theoretical grounds and model of formation of future preschool teachers’ readyness to work with young children’s parents. Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції розвитку: колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни ‒ Hameln : Interging, 2020. 658 р. Р. 463-479. ISBN 978-3-946407-09-6.
- Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія. К. : ЦТ «Компринт», 2016. 164 с.
- Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку: методичний посібник / укладачі: Н. В. Стаднік, Г. В. Бєлєнька, Ю. О. Волинець. Київ : Компринт, 2018. 105 с.
- Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Концептуальні засади партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців: науково-метод. посібник. КНЗ КОР «КОІПОПК». Біла Церква. 2019. Частина 1. 50 с.
- Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi фахівців дошкiльної освіти до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку: науково-методичний посібник. КНЗ КОР «КОІПОПК». Біла Церква. 2019. Частина 2. 87 с.
- Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування готовностi дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками дiтeй раннього вiку : науково-методичний посібник. Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 3. 101 с.
- Стаднік Н. В., Матушевська О. В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку: науково-методичний посібник. Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2019. Частина 4. 94 с.
- Курсова робота: методичні рекомендації до написання та захисту / авт.-уклад. О.П. Литвин, О.В. Тимченко, Т.Л. Панченко, Н.В. Стаднік, Н.В. Бодрик. Біла Церква. 2019. 52 с.
- Стаднік Н.В., Канішевська Л.В. Теоретичні аспекти поняття «відповідальність» у працях зарубіжних дослідників. Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. Р. 129-132.
- Стаднік Н., Марчук В. Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (60), лютий 2018. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. 420 с. С. 183-187.
- Стаднік Н.В., Артеменко К.В. Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема. Народна освіта. 2019. Вип. 1 (37). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5566.
- Стаднік Н.В., Матушевська О.В., Волинець Ю.О. Теоретичне обґрунтування моделі партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020. C. 34-37. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_221_89.pdf.
- Стаднік Н.В., Матушевська О.В. Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці. Народна освіта. 2020. Вип. 2 (41). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6229
- Стаднік Н.В., Гайдай Ю.Ю. Тeopeтичнi зaсaди фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх дoшкiльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дiтeй paнньoгo вiку. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2018. Вип. 40. С. 257-260.

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0022925 ID: 0046275  

ID: 0022925

Orcid iD https://orcid.org/0000-0002-2619-4419
Сторінка в Googlе Scholar  Посилання на сторінку Google Scholar
Волинець

Волинець Ірина Миколаївна

Старша викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Ніжинський державний педагогічний інститут ім. Миколи Гоголя,
Російська мова та література

Науковий ступінь           Кандидатка педагогічних наук
Вчене звання Доцентка
Тема дисертації Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи
(13.00.02 – теорія і методика навчання (з галузей знань), 2008 р.)
Коло наукових інтересів  Сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема української та зарубіжної літератури, дитячої літератури, сучасної української мови
Дисципліни, які викладає Дитяча література з основами культури та техніки мовлення, Сучасна українська мова з практикумом, Методика навчання літературного читання, Дошкільна лінгводидактика
Публікації
 • Волинець І. М. Теорія й історія літературного краєзнавства. Народна освіта. 2009. №2 (8) URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/8/statti/2volinec.htm
 • Волинець І. М. Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у профільній школі. Народна освіта. 2010. №2 (11). URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/11/statti/volinec.htm
 • Волинець І. М. Біла Церква та Білоцерківщина у житті та творчості зарубіжних письменників. Народна освіта. 2010. №3 (12). URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/statti/volinec.htm
 • Волинець І. М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу. Народна освіта. 2016. №1 (28). URL : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3922
 • Волинець І. М. Основи красномовства : навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017. 35 с.
 • Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення : навчально-методичний комплекс з дисципліни. Біла Церква, 2017. 60 с.
 • Волинець І. М. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення : навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Біла Церква, 2017. –65 с.
 • Волинець І. М. Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят. Народна освіта. 2018. №3 (38). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5487
 • Волинець І. М. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників Всесвітня література в школах України. 2019. № 1-2. С. 2-9. 
 • Волинець І., Панченко М. Особливості пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. Київ : Альянт, 2021. С. 65-68

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0021629

ID: 0021629

Orcid iD  

https://orcid.org/0000-0001-7862-0486

tovt

Товт Ірина Семенівна

Старша викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Ужгородський державний університет, Білоцерківський інститут економіки та  управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна»

Науковий ступінь          Кандидатка історичних наук
Вчене звання Доцентка
Тема дисертації Закарпаття в європейській політиці напередодні та в період Другої світової війни
(07.00.01 – історія України, 1997р.)
Коло наукових інтересів Сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови (за професійним спрямуванням). Актуальні проблеми викладання історії України та української культури
Дисципліни, які викладає Історія України та української культури , Українська мова(за професійним спрямування), Основи науково-педагогічних досліджень, Методика навчання української мови та каліграфії, Методика навчання літературного читання, Дитяча література з основами культури та техніки мовлення.
Публікації

Авторка понад 100 наукових праць. Основними з яких за останні 5 років є:
1. Вплив телебачення на формування української суспільної думки/Товт І.С., Пересуньмо Я.М. Соціальні комунікації: теорія та практика: наук. журн. ( наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред.О.М. Холод).- Т.3.-К., 2016.-С. 79-82.
2. Організація інформаційних систем у віртуальному середовищі. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно- комунікаційному середовищі : Матер. Всеукр. Наук.-практ. конф. (м.Рівне, 10 лютого 2016 р.) / за заг. ред. М.С. Костенко.-Рівне: РДГУ, 2016.-С.180-181.
3. Упровадження інновацій в систему вищої освіти вищої школи .Збірник матеріалів Між нар.наук.-практ. конф. Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації (м.Київ, 28 березня 2016 р.).-Київ,2016.-С.48-59.
4. Тенденції міжнародного ринку освіти та сучасний стан експорту освітніх послуг вищої освіти в Україні. Збірник матеріалів IV Між нар.наук.-практ. конф.» Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвиту» (м.Київ, 7 квітня 2016 р.).-Київ,2016.-С.75-87.
5. Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації /Товт І.С., Трохимчик К.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12-13 травня 2016 року) /за ред.. М.В. Макарової.-Полтава:ПУЕТ,2016.-С. 80-83.
6. Сутність електронного документа у документально-комунікаційній системі:збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства»(19-20 травня 2016 р.,м.Київ) / Укладачі С.М.Петькун, Н.Ю.Зозуля, С.О.Стежко- К.: Державний університет телекомунікацій, 2016.-С.116-118.
7. Загальна характеристика документних потоків та масивів у системі документних комунікацій /Товт І.С., Трохимчук К.: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства»(19-20 травня 2016 р.,м.Київ) / Укладачі С.М.Петькун, Н.Ю.Зозуля, С.О.Стежко- К.: Державний університет телекомунікацій, 2016.-С114-116.
8. Когнітивно-комунікативна методика навчання української мови: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. Електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С.В.Антощук, Т.І. Сябрук]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. –С. 130-132.
9. Інклюзивна освіта як одна з умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. Електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С.В.Антощук, Т.І. Сябрук]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. – С. 133-135.
10. Вплив інноваційних педагогічних технологій на розвиток пізнавальної сфери дошкільника. Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019. 156-158 с.
11. Сучасне заняття з української мови у системі особистісно-орієнтованого навчання. Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня. Білоцерківський НАУ, 2019.74-75с.
12. Особистісно-орієнтована технологія сучасного заняття української мови.// Молодий учений. 2019. №6.1 (70.1).С.65-68. ). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науково метричних баз: РИНУ,Scholar Google, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus.
13. Впровадження інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІV Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 20 листопада 2019 р. [ред. кол. : Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос]. К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2019. С. 109-113.
14. Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн- конференції ( 27-28 березня 2020 року) Білоцерківський НАУ, 2020 .С.74-75.
15. Проблеми викладання курсу « Українська мова ( за професійним спрямуванням)» у ВНЗ. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 25-26 березня 2021 року. Біла Церква: БНАУ. С.78-80.
16. Культурологічний підхід до викладання української мови та літератури у ВНЗ. Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, перспективи: Збірник доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2021 р./ За заг. ред.. А.О.Будугая.- Біла Церква: БНАУ.-С.75-78.
17. Основні тенденції формування змісту і методів навчання української мови у Вищому навчальному закладі . Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених ( м.Київ, 12-13 травня 2021 р.), Частина II.-К.: Університет « Україна», 2021.-С.85-87.
18. Розвиток дрібної моторики дітей молодшого дошкільного віку в освітній діяльності закладу дошкільної освіти. Стаття до колективної монографії Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація : колективна монографія / за наук.ред.проф. Цвєткової Ганни – Aerzen: Heiberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021.-С.145-154. ( у співавторстві з Волинець Ю., Стаднік Н.В.)
19. Проблеми розвитку української освіти у творчій спадщині М.П.Драгоманова. М.П.Драгоманов у Європейському вимірі наукової української ідеї та українського Відродження другої половини XIX століття ( з нагоди 180-ї річниці від дня народження видатного педагога): Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 11-12 листопада 2021 р.- Умань: ВПЦ « Візаві», 2021.-С.118-120.

Профіль на порталі НБУВ.

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1480143

ID: 14801439

Orcid iD https://orcid.org/0000-0002-4489-9789
Сторінка в Googlе Scholar Посилання на сторінку
счастлива

Счастлива Олена Дмитрівна

Викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Київський державний лінгвістичний університет,
вчитель французької та англійської мов і зарубіжної літератури

Коло наукових інтересів Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти; інноваційні підходи до викладання англійської мови в умовах коледжу; демократизація освіти
Дисципліни, які викладає Англійська мова (за професійним спрямуванням), Практикум усного і писемного мовлення, Практичний курс англійської мови, Практична граматика, Практична фонетика
Публікації
 • Счастлива О. Д. Інноватика в освітньому процесі : іноземні мови : науково-методичне видання / В.П.Лук’яненко, І.М.Кошинська, О.А.Жало, О.Д.Счастлива, М.А.Молокова. Біла Церква, 2016. 73 с.
 • Счастлива О. Д. Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах : матеріали з досвіду роботи // В. П. Лук’яненко, О. А. Жало, І. М. Кошинська, О. П. Литвин, О. Д. Счастлива, О. В. Тимченко. Біла Церква, 2016. 19 с.
 • Счастлива О. Д. Розробка заняття з практичного курсу англійської мови «Gettіng around the town». Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2017. № 2. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/58247/
 • Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: практикум /Автор-упорядник О.Д. Счастлива. Біла Церква, 2017. 61 с.
 • Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 56 с.
 • Счастлива О. Д., Жало О. А. Література країни, мова якої вивчається: інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Біла церква, 2017. 56 с.
 • Счастлива О. Д. Формування громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи на заняттях англійської мови/ Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції  / за заг. ред. Я. В. Новака; наук. ред. Т. М. Косач. Біла Церква, 2018. С 89-91
 • Счастлива О. Д., Козаченко Є. Ю. Інформаційні технології в освітньому процесі вивчення англійської мови в початковій школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 41. С. 387-391.
 • Счастлива О. Д. Інноваційні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоблізації.: матеріали Міжнародноїї науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 66. С. 152-155
 • Счастлива О. Д. І Інноваційні технології навчання іноземних мов як основа якісної освіти: методичний посібник/ упорядники В. Криворука, В. Кіріна-Радчук, О. Степанкова. Лебедин, 2021. С. 127-134
Orcid iD

https://orcid.org/0000-0003-3499-2389

счастлива

Семигайло Ірина Вікторівна

Викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2017), вчитель математики, вчитель інформатики
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2018), викладач математики

Коло наукових інтересів  Використання інформаційних технологій у професійній діяльності викладача
Дисципліни, які викладає Основи інформатики з елементами програмування, Сучасні інформаційні технології,Методика навчання інформатики в початкових класах, Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі
Публікації
 • Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання інформаційних технологій на лекційних заняттях з математики в закладах вищої освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 364-369.
 • Семигайло І. В. SMART-технології на заняттях інформатики як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх учителів. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: дорослих: зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р.: [наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 88-92.
 • Семигайло І. В., Титаренко Л. П. GEOGEBRA на заняттях математики як невід'ємна складова розвитку просторового мислення. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 515-518.
 • Семигайло І. В. Метод проектів на заняттях з інформатики як запорука успішної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 травня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 96-98.
 • Семигайло І, Титаренко Л. Використання форм інноваційного навчання під час практичних занять з математики в закладах вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (30 вересня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 80-82.
 • Інформаційна безпека: навчально-методичний посібник/ / авт.-уклад. А. О. Клочко, Ю. А. Парфенова, І. В. Семигайло. Біла Церква, 2019. 64 с.
 • Математика: збірник завдань для поточного контролю результатів навчання / авт.-уклад. І. В. Семигайло, Л. П. Титаренко. Біла Церква, 2020. 56 с.
 • Семигайло І. В., Титаренко Л. П. Використання форм інноваційного навчання в позааудиторній роботі з математики у закладі фахової передвищої освіти. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 65. С. 174-178
счастлива

Панченко Марина Григорівна

Викладачка кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

Освіта, кваліфікація

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
режисер театралізованих заходів та масових свят, викладач фахових дисциплін

Коло наукових інтересів Розвиток творчої та громадянської активності дітей і молоді; формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів
Дисципліни, які викладає Сценічне та екранне мистецтво; Дозвіллєзнавство; Народні звичаї, свята та обряди; Риторика
Публікації

- Стаднік Н. В., Панченко Т. Л., Волинець Ю. О., Панченко М. Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 81. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 205-209. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/81/44.pdf
- Волинець І., Панченко М. Особливості пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. Київ : Альянт, 2021. С. 65-68
- Заплатинська А.Б., Панченко М.Г. Навчальні, соціально-виховні та реабілітаційні методики в освітньому процесі нової української школи. Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах розбудови Нової української школи: методологія, теорія і практика: монографія / Т.Л. Панченко [та ін.] ; за заг. ред. Т.Л. Панченко, В.А.Ружицького. Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2019. Подано до друку.
- Панченко М.Г. Роль мистецьких заходів в організації профорієнтаційної роботи вищих навчальних закладів. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей ХVІ міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 22-24 травня 2014 р.) / за заг. ред.. П.І.Юхименка ; наук. ред.. І.Г.Романченко. Біла Церква, 2014. С.77-79.
- Панченко М.Г. Роль морально-естетичного виховання у становленні сучасного фахівця. Інтеграція України в європейський соціально-правовий, інформаційний та фінансовий простір: проблеми науки та практики: тези доповідей ХІV міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 19-21 квітня 2012 р.) / / за заг. ред.. П.І.Юхименка ; наук. ред.. І.Г.Романченко. Біла Церква, 2012. С. 112-114.
- Панченко М.Г. Шляхи формування творчої активності студентської молоді. Фінанси, право та соціальні комунікації в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 19-21 травня 2011 р.) / За ред.. Т.Л.Панченко. Біла Церква, 2011. С. 68-70.
- Панченко М.Г. Організація самостійної роботи студентів у процесі викладання курсу риторики. Самостійна робота студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання: теорія та практика: тези доповідей науково-практичної конференції (Біла Церква, 28-29 жовтня 2010 р.) / за заг. ред.. П.І.Юхименка. Біла Церква, 2010. С. 26-27.
- Панченко М.Г. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Система культурно-дозвіллєвої діяльності» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів денної форми навчання). Біла Церква, 2014. 52 с.
- Панченко М.Г. Риторика: курс лекцій (для студентів денної форми навчання). Біла Церква, 2014. 56 с.